Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

Wersja pdf

 Załącznik do zarządzenia nr 4 z dnia 23 marca 2017 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

im. T. Kościuszki w Korniaktowie PółnocnymPROCEDURY  PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU  POPRAWKOWEGO

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI

W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM


I.                   Ustalenia wstępne • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 • W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego rodzic ucznia składa wniosek, który stanowi załącznik do niniejszych procedur.
 • Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia konferencji klasyfikacyjnej końcowo rocznej.
 • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • O terminie egzaminu niezwłocznie informuje się rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów.

II.                KOMISJA EGZAMINACYJNA •  

W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą:

a)     Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,

b)     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako nauczyciel egzaminujący,

c)      Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. • Nauczyciel, którym mowa w punkcie 1b, może zostać zwolniony z prac w komisji egzaminacyjnej na własna prośbę lub z innych przyczyn; dyrektor powołuje na jego miejsce nauczyciela tego samego przedmiotu uczącego w szkole, a gdy nie ma takiego nauczyciela, z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

III.            PRZEBIEG  EGZAMINU •  

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej; egzamin z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 • Do części pisemnej i ustnej (praktycznej) nauczyciel egzaminujący przygotowuje minimum dwa zestawy pytań, jeśli zdaje jeden uczeń; gdy egzamin poprawkowy zdaje dwóch lub więcej uczniów, egzaminujący jest zobowiązany do przygotowania odpowiednio o jeden zestaw pytań więcej.
 • Pytania egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym.
 • Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
 • Pisemna część egzaminu poprawkowego trwa do 45 minut; ma on formę testu składającego się z 15-20 pytań otwartych i zamkniętych.
 • Część ustna (praktyczna) egzaminu trwa do 30 minut, podczas których uczeń odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie; zestaw składa się z 3 pytań; do odpowiedzi uczeń może przygotowywać się w czasie 10 minut.
 • Między częścią pisemną a ustną (praktyczną)przewiduje się 10 minutową przerwę.
 • Ocena klasyfikacyjna, ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 • Pozytywny wynik egzaminów poprawkowych jest równoznaczny z promocją do następnej klasy; uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z datą zdania egzaminu poprawkowego.
 • W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej w wyniku egzaminu poprawkowego, rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne tego ucznia, może promować go z oceną niedostateczną do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane również w klasie programowo wyższej.
 • W przypadku uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej z dwóch egzaminów uczeń nie może otrzymać promocji do klasy programowo wyższej.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić w terminie do 5 dni roboczych po egzaminie poprawkowym, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że ocena uzyskana w  wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 • W przypadku uznania zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 12 przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • W czasie egzaminu poprawkowego na wniosek  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) mogą być obecni w charakterze obserwatorów – jego rodzice lub wychowawca klasy.

IV.             PROTOKOŁOWANIE  EGZAMINU  POPRAWKOWEGO •  

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)     Nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin,

b)     Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej,

c)      Termin egzaminu poprawkowego,

d)     Imię i nazwisko ucznia,

e)     Zadania egzaminacyjne,

f)       Ustaloną ocenę klasyfikacyjną • Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu zadań praktycznych.
 • Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

V.                USTALENIA KOŃCOWE •  

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 • Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie powiadomił Dyrektora szkoły o uzasadnionej nieobecności na tym egzaminie utrzymuje się ocenę niedostateczną.

Procedurę przeprowadzania egzaminu poprawkowego wprowadza się na podstawie opinii Rady Pedagogicznej z dnia ……

                                                                                      


                                                                                                                                                                


                                                                         Załącznik nr 1

                                                                                             Do Procedur przeprowadzania egzaminu poprawkowego

w SP nr 2 im T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym


                                                              Korniaktów Płn., dnia……………………………                                                                                                                                                                                                                                          

…………………………………….

Imię i nazwisko  rodzica

……………………………………

              Adres zamieszkania


DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. T. KOŚCIUSZKI W KORNIAKTOWIE  PÓŁNOCNYM


                                                                        WNIOSEK


Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego z ……………………………………………………………………………………………………….

 dla mojego dziecka ………………………………………………………………….                                                                                                        Z poważaniem


                                                                                              ………………………………………