Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

Ewaluacja z języka polskiego


Ocenianie to proces, któremu uczniowie podlegają nieustannie, nie może się on zatem ograniczać do gromadzenia ocen oraz do prowadzenia zestawień statystycznych. Ocenianie powinno być:

 

* procesem gromadzenia informacji

* integralną częścią procesu edukacyjnego

* wspieraniem szkolnej kariery uczniów i podnoszeniem ich motywacji

do uczenia


Założone cele realizowane będą  poprzez:


a. Ocenianie bieżące:

pomaganie uczniowi dostrzegać swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkowywanie go do dalszej pracy, przekazywanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia, szukanie właściwych informacji o efektywności nauczania języka polskiego, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.


b. Ocenianie półroczne :

wystawianie oceny półrocznej z przedmiotu,

 

c. Przedmiotem oceniania będą:

Wiadomości,

Umiejętności,

Postawa ucznia i jego aktywność na zajęciach

 

d. Kontrola osiągnięć uczniów:

 

1. Pisemne:

ćwiczenia (odpowiedzi na pytania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń) rozwiązywanie wskazanych zadań, problemów, testy, sprawdziany redagowanie tekstu użytkowego, redagowanie formy literackiej.


2. Ustne:

kilkuzdaniowa wypowiedź, opowiadanie, opis czytanie głośne wskazanych tekstów, prezentacja, recytacja,


3. Praktyczne:

pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. albumu projektu, słownika tematycznego


e. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:

 

- prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału np. po omówieniu lektur krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu,

- kartkówki,

- odpowiedzi ustne, wypowiedzi na dany temat recytacje,

- prace domowe,

- zadania z kart pracy,

- ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),

- zeszyt przedmiotowy,

- postawa wobec przedmiotu (aktywność na zajęciach)

- udział w konkursach i olimpiadach.


f. Przy ocenianiu poprawności ortograficznej dyktanda stosować będę następujące zasady:


bezbłędnie - celujący

1 błąd - bardzo dobry

2 błędy - dobry

3 błędy - dostateczny

4 błędy - dopuszczający

5 i więcej błędów - niedostateczny


Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów ze znanymi dla ucznia zasadami. Pomyłka to na przykład przestawianie lub gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych. 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny, ale tylko wtedy, jeżeli przed dyktandem powtarzano również interpunkcję.  Błędy podstawowe (zasadnicze) dotyczą zasad pisowni wyrazów z:

• u – ó ,

• ż – rz ,

• h – ch ,

• „nie” z poznanymi częściami mowy,

• wielkich i małych liter ,


Błędy drugiego rzędu dotyczą pozostałych zasad.

• 2 błędy II stopnia = 1 błąd I stopnia


g. Na ocenę z języka polskiego składają się oceny różnych form aktywności ucznia:


oceny z prac klasowych stylistycznych,

oceny ze sprawdzianów gramatycznych,

oceny z prac domowych

oceny z dyktand.

oceny z odpowiedzi ustnych (udział w lekcji)


h. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, lecz zobowiązany zostanie do przygotowania zaległego zadania domowego lub ćwiczeń w ustalonym terminie. Dodatkowe terminy poprawkowe dla dyktand i prac z gramatyki ustalone będą z nauczycielem.

Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zeszytu, ćwiczeń i podręcznika, brak zadania domowego oraz nieopanowanie materiału z 3 ostatnich zajęć.

Nieprzygotowanie zwalnia z obowiązku odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki, natomiast nie zwalnia z pisania sprawdzianu lub kartkówki zapowiedzianej.

Nieprzygotowanie do lekcji powinno zostać zgłoszone przez ucznia na początku lekcji.

Brak zadania domowego uczeń powinien zgłosić również na początku lekcji.


i. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę od bardzo dobrej do niedostatecznej.

Za aktywność na lekcji stawiane będą również „plusy” (pięć „+” = ocena bardzo dobra).

Jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie robi ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji , stawiany będzie znak „minus” (pięć „ – ” = ocena niedostateczna).


j. Poprawa prac pisemnych.


Uczeń może poprawiać sprawdziany/testy napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianu. W dzienniku odnotowywana jest zarówno ocena testu/klasówki, jak i poprawy. Poprawie podlegają tylko oceny ze sprawdzianów pisemnych.