Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

KONCEPCJA  PRACY

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 2

 

IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI

 

W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM

 

W LATACH 2009 - 2014
 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół

( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ),

 • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ),
 • Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowaną do konkursu na stanowisko dyrektora,
 • Dokumenty wewnątrzszkolne – program wychowawczy szkoły, program rozwoju szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, program profilaktyki.

INFORMACJE  O  SZKOLE


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym jest publiczną szkołą sześcioklasową. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Białobrzegi. Nadzór sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.


Do szkoły uczęszcza średnio około 60 uczniów. Liczba ta ulega niewielkim wahaniom w kolejnych latach Działa też oddział przedszkolny. W placówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełnych etatach, pozostałych 2 pracuje na etatach niepełnych oraz 6 nauczycieli uzupełniających etaty z innych szkół.


Szkoła jest placówką o bogatych tradycjach. Swą działalność rozpoczęła 1 września 1908 roku. Imię Tadeusza Kościuszki nadano 17 kwietnia 1909 r.  Do roku 1928 naukę prowadzono w wynajętych pomieszczeniach we wsi. Obecny budynek oddano do użytku 14 września 1958 roku.  W roku szkolnym 2008/09 obchodzono uroczystości związane ze 100 – leciem  funkcjonowania placówki.


Szkoła pracuje w środowisku wiejskim. Dobrą stroną takiej lokalizacji jest to, że dookoła jest czyste powietrze oraz dość duży kompleks leśny.


Teren wokół szkoły jest ogrodzony nowym płotem oraz została posadzona nowa zieleń.  Budynek  poddano generalnemu remontowi zarówno zewnętrznemu jak i wewnętrznemu. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia swej statutowej działalności. Dysponujemy dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne: 5 salami lekcyjnymi, , pracownią komputerową, szkolnym miejscem zabaw dla dzieci młodszych, Pomieszczenia szkoły są w dobrym stanie technicznym.  Szkoła posiada bardzo dobrze wykształconą kadrę. Pracują tu nauczyciele posiadający pełne, wymagane kwalifikacje - wszyscy ukończyli wyższe studia magisterskie w tym kilku posiada ukończone dodatkowe studia podyplomowe nadające im nowe kwalifikacje do nauczania drugiego, a nawet trzeciego przedmiotu. Aktualnie 4 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3     nauczyciela  mianowanego.


Okolica bogata w tradycje kultywowane szczególnie w okresie świąt oraz uroczystości lokalnych. Dobrze układa się współpraca z organem prowadzącym, który zawsze nas wspiera,  OSP oraz sołectwem, służącym pomocą w miarę swoich możliwości. Partnerami szkoły są inne placówki oświatowe, GOKiCz w Białobrzegach, KGW w Korniaktowie Północnym, bank PKO w Łańcucie i inni. Kadra pedagogiczna  jest otwarta na wyzwania,  stale się dokształcająca, podejmująca twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy aktywnie włączają się do prac na rzecz dzieci i szkoły.


Placówka wyposażona jest w nowoczesna pracownię komputerową z pełnym dostępem do Internetu. Szkolna biblioteka doposażona jest systematycznie w ciekawe książki, które wykorzystywane są zarówno w czasie zajęć , jak i  też służą do samodzielnego wyszukiwania informacji przez uczniów. Są to pozycje encyklopedyczne, słowniki oraz lektury na bieżąco dostosowywane do podstaw programowych. Szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, miejscem, do którego dzieci uczęszczają z radością i bez strachu i obaw. W szkole działa wiele kół zainteresowań: są prowadzone następujące zajęcia: szachowe,  regionalne, ekologiczno – historyczne, taneczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz matematyki. Od wielu lat uczniowie wraz z opiekunem współpracują z ogólnopolskimi organizacjami przyrodniczymi: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Systematycznie prowadzą obserwacje siedlisk bociana białego i jaskółki dymówki oraz liczenie tych gatunków. Szukają także gatunków rzadkich w okolicy np. żołna, kraska. Trzeba zaznaczyć, że dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia „Nie tylko dinozaury”, na których uczniowie poszukują skamieniałości i poszerzają wiedzę o dawnych formach życia.

 

W szkole od 4 lat działa zespół taneczny „Gwiazdeczki”, który swymi umiejętnościami tańców towarzyskich uświetnia wiele uroczystości lokalnych.


Zespół  taneczny  GWIAZDECZKI  powstał w 2008 roku. Początkowo doskonalono tańce dyskotekowo – integracyjne. Od października 2010 roku do lutego 2011 roku  dzieci brały udział w projekcie organizowanym przez Gminę Białobrzegi  . Projekt  bardzo spodobał się dzieciom. Od  czasu jego zakończenia uczniowie już odpłatnie kontynuują zajęcia taneczne z porozumieniu z Podkarpacką Szkołą Tańca. Ogółem tańczy 20 uczniów. Dodatkowo doskonalą swe umiejętności taneczne  z zakresu tańców integracyjnych  pod opieką Pani Elżbiety Kurek i Marty Chudzik.


Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w życiu szkoły organizując wiele imprez i  akcji charytatywnych.


Szkoła przez cały rok szkolny umożliwiała uczniom udział w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach ( teatrzyki, tańce towarzyskie). Osiągnięcia uczniów eksponowano na szkolnych wywiadówkach, na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły, na okolicznościowych apelach. Wysiłki  uczniów uwieczniane były też w kronice szkolnej. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi absolwenci otrzymują statuetki wraz dyplomami za wysokie wyniki w nauce oraz statuetkę najlepszego sportowca. Placówka bierze udział w programie „Baw się bezpiecznie” , „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Czyste powietrze wokół nas.” „Baw się bezpiecznie” Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i uczniowie chętnie w nich uczestniczą , kształtując społecznie pożądane postawy.


Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów i podejmują liczne działania, które umożliwiają im odniesienie sukcesów.


Integrujemy się  z innymi szkołami organizując zloty i spotkania i rozgrywki sportowe. Mimo braku hali sportowej zdobywamy wiele dyplomów i pucharów z a osiągnięcia sportowe. Z ważniejszych wydarzeń w życiu szkoły należy wymienić:


Rok 2004 – wystawa powiatowa „bocian biały”


Cały czas od roku 2003 – udział w programie edukacyjnym „Bocian biały’ Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Ptaków „pro Natura” oraz „Ptaki”


Rok 2010 – warsztaty origami


Rok 2008 – 100 – lecie szkoły


Rok 2009 – 2010 udział w projekcie EFS – „Cały świat w zasięgi ręki – kształcenie językowe, matematyczne i informatyczne szansą na równy start ku dorosłości”


Rok szkolny 2010-2011 udział w projekcie organizowany przez Gminę Białobrzegi.  Projekt zakładał naukę tańca towarzyskiego i nosił nazwę „Tańcz, nie żałuj podłogi, tańcz niech niosą Cię nogi… Warsztaty taneczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Białobrzegi”.GŁÓWNE CELE SZKOŁY:


¦  w zakresie dydaktyki:


Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, wyposażenie go w uniwersalne  wartości i umiejętności przygotowujące go do funkcjonowania w dorosłym życiu


¦  w zakresie wychowania:


Ukształtowanie młodego człowieka umiejącego żyć godnie, będącego światłym Polakiem, świadomego własnej tożsamości, otwartego na innych, aktywnego i kreatywnego, właściwie przygotowanego do pełnienia przyszłych ról społecznych oraz odpowiedzialnego korzystania z praw i wolności


¦  w zakresie organizacji i warunków bazowych:


Stworzenie szkoły przyjaznej dla ucznia, preferującej aktywne metody nauczania, dysponującej bogata ofertą edukacyjną, systematycznie i szeroko współpracującej ze środowiskiem, promującą swe osiągnięcia w środowisku lokalnym i ponadregionalnym. Stałe i systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej w celu poszerzenia oferty programowej i wyrównywania różnic edukacyjnych.
CELE  PRIORYTETOWE ROZWOJU SZKOŁY

 

NA LATA   2009 - 2014

 I.         KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY


Cele priorytetowe:


1.      Szkoła posiada określone, ogólne zaakceptowane kierunki działania

 

2.      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego ukierunkowane na zapewnienie szkole ciągłego rozwoju oraz doskonalenie jakości pracy i zmierzające do zaspokojenia potrzeb uczniów

 

3.      Szkoła systematycznie dokonuje pomiaru mierzenia jakości pracy a wnioski z niego płynące mają służyć do podejmowania działań doskonalących lub naprawczych

 

4.      Szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania środowiska i dostosowuje do nich ofertę edukacyjną

 

5.      Dyrektor i kadra pedagogiczna dbają o pozytywny wizerunek placówki  oraz integrację ze środowiskiem lokalnym


 

II.  Analiza  SWOT


      Mocne  strony

 

                Słabe  strony

 


Organizacja  procesu  kształcenia


 • Nauka języka angielskiego od „0”
 • Dobre wyniki osiągane przez absolwentów szkoły w kl. I gimnazjum
 • średnia liczebność klas
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na I i II etapie edukacyjnym
 • lekcje terenowe, wycieczki
 • dobre zaopatrzenie szkoły w księgozbiór dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli
 • zatrudnieni wykwalifikowani nauczyciele przedmiotów
 • nowa pracownia komputerowa na 11 stanowisk
 • dostęp do Internetu
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • praca na rzecz ochrony przyrody
 • optymalne warunki do harmonijnego rozwoju uczniów
 • osiągnięcia uczniów na konkursach
 • dobre wyniki sprawdzianów zewnętrznych
 • nauczanie informatyki i języka obcego od najmłodszych klas
 • dobre przygotowanie uczniów do dalszej nauki
 • swobodny dostęp dzieci do kół zainteresowań
 • właściwa dyscyplina podczas lekcji i przerw
 • dbałość o rozwój kulturalny uczniów ( wyjazdy do kina, muzeum)
 • współpraca z innymi szkołami
 • udział w projekcie EFS zwiększającym szanse uczniów

 • zbyt mała ilość sal lekcyjnych
 • brak sali gimnastycznej
 • brak innowacji pedagogicznych
 • małe zaangażowanie rodziców w działalność szkoły,
 • małe zainteresowanie uczniów zajęciami tanecznymi,
 • słaba baza sportowa,
 • brak możliwości wyboru języka obcego,
 • brak zróżnicowania wymagań na lekcjach
 • rozmieszczenie biblioteki szkolnej w pomieszczeniu klasowym
 • za mało sprzętu na wf
 • brak ławek wokół szkoły

 

Zadania wychowawcze


 • aktywna działalność samorządu uczniowskiego
 • dobra współpraca z GOPS-em w Białobrzegach i PPP w Łańcucie
 • doskonała znajomość przez uczniów tradycji szkoły, regionu, miejscowości
 • dobra znajomość sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów przez nauczycieli
 • niedostateczna znajomość praw i obowiązków przez uczniów i rodziców

 

Współpraca ze środowiskiem i klimat szkoły


 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • Dobra atmosfera w pracy
 • Estetyka sal lekcyjnych
 • Nowa zieleń w ogrodzeniu szkoły
 • Kultywowanie tradycji regionalnych
 • Redagowana strona WWW
 • Spotkania z osobami reprezentującymi różne środowiska i zainteresowania
 • Współpraca z URz ( praktyki studenckie)
 • Współpraca z policją (pogadanki na temat bezpieczeństwa)
 • Współpraca z OSP i sołectwem
 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez
 • Mała ilość konkursów o zasięgu lokalnym
 • Mało instytucji wspomagających pracę szkoły oraz zbyt odległe terminy badań w PPP

 

Bezpieczeństwo i opieka


 • zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • poznawanie zasad ruchu drogowego (pogadanki z policją)
 • zabezpieczenie placu szkoły nowym ogrodzeniem z kompleksem zieleni
 •  
 • Obecność higienistki jeden raz w miesiącu
 • Brak pomieszczenia na gabinet medyczny

 


III. Zarządzanie i organizacja


1.      Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

2.      Dyrektor szkoły dba o kadrę pedagogiczną w pełni wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się,

 

3.      Wszyscy nauczyciele mają stworzone równe szanse rozwoju zawodowego.

 

4.      Prowadzona jest diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego oraz analizowana skuteczność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

5.      Organizowane jest WDN zgodnie z potrzebami pracowników i realizacją zadań statutowych placówki.

 

6.      W szkole panują zdrowe, bezpieczne i  higieniczne warunki nauki i pracy.

 

7.      Baza materialna szkoły jest systematycznie wzbogacana o nowe urządzenia i pomoce dydaktyczne.

 

8.      Kierowanie szkołą oraz komunikowanie się zapewniony jest przez efektywny przepływ informacji, zgodny z oczekiwaniami podmiotów szkoły.


 IV.  KSZTAŁCENIE 


 • Realizowane w szkole programy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze tworzą spójną całość i są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Szkoła zapewnia każdemu uczniowi równe szansa rozwoju.
 • We wszystkich obszarach pracy szkoły stosowane są metody aktywujące, które uatrakcyjniają przebieg realizowanych zadań.
 • Jakość realizowanych programów nauczania zapewnia uczniom ciągły i systematyczny przyrost wiedzy oraz osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości.
 • System oceniania jest powszechnie znany i akceptowany oraz spełnia rolę motywującą.
 • Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi mają zapewniona właściwą opiekę i dostosowane wymagania zgodnie z zaleceniami PPP.
 • Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do realizowania kolejnego etapu edukacyjnego.
 • Szkoła bada osiągnięcia uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności pracy, a więc:

-  Przeprowadza diagnozy i testy kompetencji,

-  Bada osiągnięcia uczniów z poszczególnych przedmiotów,

-  Bada umiejętność posługiwania się językiem obcym

 • Dalsze doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia od I klasy umiejętności kluczowych badanych w czasie sprawdzianu: Czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 • Wyjście z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.
 • Zajęcia powinny wspomagać rozwój uczniów, rozwój ich zainteresowań i przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 •  Stwarzanie uczniom możliwość odnoszenie sukcesów poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego


V. WYCHOWANIE  I  OPIEKA


Wychowanie w szkole jest bardzo ważnym elementem pracy placówki. Stąd też przywiązuje się dużą wagę  do diagnozowania oczekiwań uczniów i ich rodziców. To też będzie priorytetem powinno się promować uczestnictwo  w przyszłych latach. Za podstawowy cel uznajemy wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych. Efektem powinien być też rozwój postaw społecznych przez udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz szkolnej społeczności. Zajęcia pozalekcyjne to szansa na bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego. Należy z pewnością podjąć starania o rozszerzenie tej oferty.


W ramach samorządności należy kontynuować rozwijanie demokracji i samorządności w szkole poprzez wspomaganie działań samorządowych, realizację corocznych wycieczek oraz wykorzystywanie pomysłów i inicjatyw uczniowskich do zwiększenia atrakcyjności szkolnego życia a więc: organizację akcji charytatywnych, zbiórki surowców wtórnych, konkursów i imprez integrujących szkolną społeczność.


 • W szkole realizowane  są programy wychowawcze i profilaktyczne  zgodne z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców.
 • Realizowane programy wychowawcze i profilaktyczne uwzględniają wartości uniwersalne, patriotyczne oraz promują postawę szacunku do siebie i innych oraz szacunek dla każdej formy życia.
 • Szkoła tworzy sprzyjające warunki do samorządności uczniów.
 • Uczniowie swą postawą dążą do osiągnięcia wizerunku absolwenta.
 • Szkoła w swoich działaniach kieruje się sprawiedliwością i brakiem jakichkolwiek uprzedzeń. Zapewnienia właściwą opiekę uczniom. Doskonali profilaktykę agresji oraz uwrażliwienie na krzywdę innych.
 • Rozpoznawanie potrzeb opieki nad uczniami.
 • Szkoła analizuje sytuację rodzinną uczniów i w razie potrzeby udziela pomocy w uzyskiwaniu dofinansowania.

VI .  WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM


Wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym.


Szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, pełniąc, obok funkcji oświatowych, także funkcję ośrodka integrującego społeczeństwo lokalne.


1.    Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.


2.    Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły.


3.    Przy szkole działa prężna Rada Rodziców, która inicjuje działania wspierające pomysłami i finansami pracę szkoły.


4.   Rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących akceptacji podstawowych dokumentów szkoły, organizacji uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez i zabaw.


5.    Nowe aktywizujące formy spotkań z  rodzicami- warsztaty, wspólne zabawy i zajęcia artystyczne.


6.    Aby pomóc dzieciom i ich rodzicom, szkoła nadal będzie scisle współpracować z instytucjami i organizacjami:


-  Poradnią-Pedagogiczno-Psychologiczną

-  Policją – działalność prewencyjna

-  GOKiCz w Białobrzegach

-  Biblioteka Wiejska w Korniaktowie Północnym

-  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia profilaktyczne dla uczniów

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – współpraca w zakresie udzielania pomocy materialnej

-  Ochotnicza Straż Pożarna – profilaktyka przeciwpozarowa

-  Koło Gospodyń Wiejskich -  zajęcia kulinarne

-  Współpraca z uczelniami pedagogicznymi w zakresie organizowania praktyki dla studentów

-  Podkarpacka Szkoła Tańca – zajęcia tańca towarzyskiego


Szkoła powinna być otwarta na środowisko lokalne. Trzeba wspierać takie przedsięwzięcia jak: udział w gminnych imprezach sportowych i kulturalnych, akcjach charytatywnych,, wolontariacie, imprezach kulturalnych dla środowiska.VII. PROMOCJA  SZKOŁY


  - to budowa pozytywnego wizerunku placówki  poprzez:


1.      Sukcesy w zawodach sportowych, imprezach środowiskowych, akcjach charytatywnych, sukcesach na konkursach.


2.      Tworzenie miłej atmosfery, przyjaznej uczniom i rodzicom.


3.      Pozyskiwanie i współpracę z nowymi partnerami.


4.      Eksponowanie sukcesów szkoły na stronie internetowej.


5.      Przygotowywanie części artystycznych na lokalne uroczystości i imprezy.


6.      Współpracę z innymi szkołami.


7.      Naszymi działaniami i pomysłami powinniśmy zaszczepić uczniów i ich rodziców i wspólnie prowadzić szkołę do sukcesów.


VIII. BAZA  SZKOŁY


Nadal należy dbać o poprawę bazy do nauczania oraz właściwy stan techniczny obiektu, o bezpieczne warunki nauki i pracy, a także , w miarę finansowych zasobów, o estetykę budynku i otoczenia.


Szkoła jest wyposażona w pracownie komputerową pozyskana ze środków MEN w 2008 r.  Należy doposażyć placówkę  w sprzęt sportowy, by w ten sposób zrekompensować brak Sali gimnastycznej. Trzeba zakupić nowe książki do uzupełnienia i uatrakcyjnienia szkolnego księgozbioru.