Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

Szkoła jest przyjazna uczniom.

 

- Promujemy  system  wartości przygotowujący do godnego życia w społeczeństwie oraz do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie,  pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do godnego życia w społeczeństwie

 

- Dajemy równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez  działania  lekcyjne i pozalekcyjne i stwarzamy możliwości do harmonijnego rozwoju oraz kreatywności zarówno wszystkich uczniów jak i nauczycieli

 

- Integrujemy środowisko szkolne i lokalne pobudzając aktywność na rzecz rozwoju szkoły i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku

 

- Podejmujemy akcje na rzecz pomocy potrzebującym

 

- Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku.

 

- Podejmujemy wszelkie działania, które zmierzają do wyeliminowania agresji,  jednocześnie promując zdrowy styl życia i wzbogacając swoją bazę

 

- Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

 

- W naszej szkole młody człowiek może odkrywać swe talenty i predyspozycje, poznaje smak sukcesów i  gorycz porażek, ale tym samym dojrzewa społecznie.