Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

~ Potrafi korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

 

~ Stara się przewidzieć skutki swych działań.

 

~ Jest punktualny, sumienny i systematyczny oraz szanuje czas swój i innych ludzi.

 

~ Chętnie pomaga rówieśnikom, młodszym kolegom i ludziom niepełnosprawnym oraz starszym.

 

~ Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych.

 

~ Szanuje każde życie.

 

~ Prawidłowo funkcjonuje w swym otoczeniu, ma poczucie przynależności grupowej i narodowej.

 

~ Zna język obcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.

 

~ Dąży do poszerzenia swej wiedzy i swoich umiejętności.