Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

Procedura pracy z uczniem zdolnym


a.    Uczniowie zdolni to tacy, „którzy przejawiają możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają usług lub zajęć niedostarczanych przez standardowa szkołę.” 

 

b.   Uczeń zdolny osiąga lepsze wyniki od swoich rówieśników przy zachowaniu jednakowych warunków pracy lub uzyskuje te same wyniki przy mniejszym nakładzie pracy. Zawdzięcza je wyższemu rozwojowi zdolności ogólnych: myśleniu, obserwacji, wyobraźni, pamięci, różnym sprawnościom, itd.

 

c.    Badania wykazują, że liczba uczniów wybitnie zdolnych wynosi zaledwie 5 % wszystkich uczniów, uzdolnienia artystyczne występują częściej u dziewczynek, matematyczne u chłopców,


Cel procedury:

 

O  Rozwijanie ogólnych zdolności umysłowych dziecka w wieku szkolnym oraz określenie zakresu działań wobec uczniów zdolnych


1. Procedura określa:

 

-  Wspieranie rozwoju ucznia uzdolnionego poprzez rozwijanie jego zainteresowań, uzdolnień, talentów, doskonalenie umiejętności i pogłębiania wiedzy,

-  Rozwijanie uzdolnień i kompetencji sportowych oraz rozwoju talentów sportowych,

-  Prowadzenie działań, które promują dziecięcą twórczość

-  Działania alternatywne


2. Osoby odpowiedzialne:

- Wychowawcy klas (opiekunowie oddziałów),

- Nauczyciele przedmiotów,

- Dyrektor szkoły


3. Działania


1.    Sposoby wyławiania uczniów zdolnych:


- Obserwacja uczniów przez wychowawcę klasy oraz nauczycieli przedmiotów,

- Analiza osiągnięć przez wychowawcę oraz nauczycieli uczących

- Kontakty z rodzicami związane z zainteresowaniami ucznia


2.   Działania szkoły wspierające ucznia zdolnego


a)    Poznawanie ucznia i jego zainteresowań, mocnych stron, zdolności,

b)    Zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów,

c)    Położenie nacisku na myślenie twórcze i odtwórcze,

d)    Uwzględnienie w ocenie zainteresowań i twórczego zaangażowania,

e)    Inspirowanie do korzystania z różnych zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania zainteresowań

f)     Zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach,

g)    Indywidualizacja nauczania na lekcji,

h)    Wzmacnianie wiary we własne siły

i)     Uczenie przyjmowania krytyk i uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami,


3.   Kryteria rozpoznania ucznia zdolnego. 

  

a.    kryterium rozwoju emocjonalno-motywacyjnego osobowości (cechy dziecka zdolnego to: niezależność, samodzielność, poleganie na sobie samym, samokontrola, samowystarczalność, wrażliwość, stałość emocjonalna, otwartość, intuicja, wyobraźnia, itd.)

 

b.    kryterium rozwoju interpersonalnego (nieprzystosowanie związane z niedocenianiem bądź przecenianiem zdolności, szukanie towarzystwa starszych, podejmowanie ról przywódczych)

 

c.    kryterium rozwoju intelektualnego i osiągnięć szkolnych (zdolność koncentracji uwagi, ciekawość poznawcza, intensywność zainteresowań, dobra pamięć operacyjna, rozumowanie, logiczne myślenie, wytrwałość w rozwiązywaniu problemów, zdolność korygowania błędów, zdolność dostrzegania wieloznaczności pytań, wysoki poziom osiągnięć szkolnych, dobra pamięć, wysoki iloraz inteligencji, itd.)


4. Cechy charakteryzujące ucznia zdolnego


a.   pozytywne:


• wysoko rozwinięta wyobraźnia twórcza

• łatwość uczenia się i ponadprzeciętny intelekt,

• zdolność do rozumowania abstrakcyjnego

• łatwość skupienia się przez dłuższy czas na danym problemie, zdolność samodzielnej i skutecznej pracy oraz szybkie zapamiętywanie,

• duża zdolność obserwacji i dociekliwość oraz dużo wiadomości pozaszkolnych

• umiejętność formułowania własnych sądów

• inicjatywa i oryginalność w pracy intelektualnej

• łatwość wykonywania zadań

• szybkość czytania

• szeroki wachlarz zainteresowań

       - prawidłowe kojarzenie i zapamiętywanie

       - różnorodność zainteresowań- ambicja

       - koncentracja

       - bogata wyobraźnia

       - oryginalność pomysłów

       - niezależność


b.    negatywne:

• trudności z przystosowaniem się do grupy

• chęć imponowania i dominacji

• lekceważący stosunek do innych

• gadatliwość

• zarozumiałość

• demonstrowanie wiedzy

• rozchwianie emocjonalne

• frustracja z powodu uważania go za kujona

     

5. Osobowość ucznia zdolnego


a) uczeń twórca - aktywny, kreatywny, samodzielny, inicjator, fantasta,

 

b) nadwrażliwy

 

c) uczeń badacz - skrupulatny, dociekliwy, rzetelny, chłonny wiedzy, krytyczny, wnikliwy, precyzyjny, oczytany, posiada umiejętność analizy i syntezy

 

d. uczeń prowokator – niespokojny duch, kwestionuje stanowiska innych, burzy stereotypy, lubi eksperymenty,  prowokuje, ciekawy świata, podejrzliwy, śmiały, dociekliwy

 

e. uczeń koordynator – przywódca posiadający umiejętność pracy w grupie,  rzetelny, opanowany, skrupulatny, asertywny,

 

f. uczeń lingwista – lubi eksperymentować z językiem, naśladuje różne style, bada język, twórczy, spostrzegawczy


6. Sposoby wspierania ucznia zdolnego.


Wspieranie polega na pracy z cechami jego inteligencji emocjonalnej i obejmuje dwa obszary:


a) sferę intelektualną -działania nauczycieli, trenerów, instruktorów. Działania takie mają rację bytu dzięki tworzonym w szkołach kółkom zainteresowań i dzięki indywidualnemu tokowi nauczania, zajęciom fakultatywnym.


b) sferę emocjonalno-społeczną – działania nauczycieli polegające na kształceniu umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami lub cechami własnej osobowości.


c.    trzeba pamiętać, że zdolny uczeń wymaga szczególnego wsparcia w sytuacjach:


- przeciążenia nadmiernymi obowiązkami, (np. związanymi z konkursami,  olimpiadami, itd.)


- wielokierunkowości kształcenia dodatkowego


- braku akceptacji prymusa w grupie

 

7. Sposoby organizacji pracy z uczniem zdolnym.


W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

- przydziela dodatkowe zadania

- zadaje do rozwiązanie pewne problemy

- układa zestawy zadań , uwzględniając stopień trudności,

- stwarza sytuacje problemowe,

- zaleca opracowanie nowego materiału

- opracowuje materiał spoza podręcznika szkolnego,

- przekazuje uczniów słabych pod opiekę stała lub doraźna uczniom zdolnym

- organizuje konkursy zadaniowe, zachęca do udziału w konkursach

- organizowanie konkursów wewnątrz- i międzyszkolnych

- ukierunkowywanie poszukiwań uczniów

- współpraca z innymi szkołami i placówkami kulturalnymi

- rozbudzanie potrzeb, samokontroli i samooceny


8. Metody pracy z uczniem zdolnym.


- Metody problemowe.

- Metody prezentowania własnych poglądów.

- Metody aktywizujące

- Metody pozwalające ocenić uczniowi stan własnej wiedzy.

- Metody stosowania zdobytej wiedzy w praktyce

- Metody rozwijania zainteresowań

- Metody kształtujące umiejętność argumentacji.

- Metody skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.

- Metody kształtujące prawidłowe stosunki interpersonalne.


Sposoby gromadzenia danych:

- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych i inne.

- Protokoły rady pedagogicznej.

- Opinie z poradni

- ndywidualny plan pracy nauczyciela z dzieckiem zdolnym.


Sposoby prezentacji wyników:

- Prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy, wystawy

- Omówienie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na posiedzeniu RP oraz w indywidualnych rozmowach z rodzicami.