Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

PISEMNE DOWODY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY ORAZ OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA1. Arkusze obserwacji.

 

2. Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen.

 

3. Protokoły rad pedagogicznych.

 

4. Ankiety pracy nauczyciela.

 

5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

 

6. Dokumentacja pracy z uczniem zdolnym i słabym.

 

7. Dokumentacja pracy wychowawcy klasowego.

 

8. Informacje o zebraniach i kontaktach z rodzicami.

 

9. Dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi nz rzecz uczniów i oświaty.( zdjęcia, podziękowania, inne)

 

10. Dokumentacja potwierdzająca udział uczniów w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych.

 

11. Scenariusze organizowanych imprez szkolnych i wycieczek ( dokumentacja wycieczki).

 

12. Świadectwa i dyplomy potwierdzające dokształcanie i doskonalenie, dokumentacja uzyskiwania stopni awansu zawodowego.