Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

~ Szkoła  marzeń to taka, w której Uczniowie:

 

- mają poczucie swojej wartości,  rozwijają twórcze myślenie i kulturę wyrażania opinii;

 

- czują potrzebę chodzenia do szkoły, nie traktują tego jak przykry obowiązek;

 

- czują się w szkole bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;

 

- zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli;

 

- aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;

 

- darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców, pracowników oraz rodziców;

 

- w szkole i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, uczą się rozróżniać to co dobre i co złe, dokonywać samooceny;

 

- szanują każdą formę życia;

 

- rozwijają tolerancję, szacunek wobec myśli i poglądów innych ludzi;

 

- potrafią też z potrzeby serca pracować na rzecz społeczności szkolnej, a także dla własnej wsi i jej mieszkańców,

 

 

~ w której Rodzice:

 

- chętnie i czynnie uczestniczą w życiu szkoły i wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy;

 

- uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami, starając się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka. Sygnalizują o wszelkich negatywnych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły, jak i poza nią

 

- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły;

 

- współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,

 

 

~  w której Nauczyciele:

 

- stanowią dobrze wykształconą, fachową kadrę, nastawioną na poziom kształcenia i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji. Wdrażają do samodzielnego odkrywania i inspirują do nowych odkryć;

 

- uświadamiają uczniom przynależność do wspólnoty narodowej, kultywując polskie tradycje, poszanowanie duchowego mienia;

 

- są wrażliwi i życzliwi, troszcząc się o harmonijny rozwój każdego ucznia, są otwarci i kreatywni;

 

- szanują uczniów, nie naruszają ich godności osobistej, służąc uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów;

 

- potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia , zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata. Uczą myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego,

 

 

~ w której Dyrektor:

 

- sprawnie kieruje pracą szkoły;

 

- wykazuje się życzliwością, otwartością oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów;

 

- postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie;

 

- troszczy się o nauczycieli oraz uczniów;

 

- umie współpracować ze środowiskiem;

 

- uczy szacunku do historii Polski, ukazuje współczesne oblicze Ojczyzny, jednocześnie kultywując polskie i lokalne obyczaje;

 

- ułatwia start w dorosłe życie, wyposażając go w gruntowną wiedzę ogólną;

 

- uświadamia uczniom potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy;

 

- uczy wiary we własne siły.