SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  2

IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI

W  KORNIAKTOWIE  PÓŁNOCNYM

PODSTAWA PRAWNA

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.);

5) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283);

6) rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649);

7) rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz.356);

8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, ze zm.);

9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534);

10) rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646);

11) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578);

12) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616);

13) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);

14) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);

 

SPIS TREŚCI

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE. 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY. 4

SZKOLNY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY. 6

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW.. 7

KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ  ELEKTRONICZNYCH. 39

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE. 39

ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI STATUTOWYMI SZKOŁY. 45

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW SZKOŁY. 46

NAUKA ETYKI I RELIGII 47

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. 48

UDOSTĘPNIANIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH. 48

ŚWIETLICA  SZKOLNA. 49

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA  I OPIEKI 50

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO.. 51

ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW  I  INNYCH  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY. 52

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA, KARY I NAGRODY. 56

ZASADY  PRZYJMOWANIA  UCZNIÓW  DO  SZKOŁY. 61

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY. 63

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 64
I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.      Szkoła Podstawowa w Korniaktowie Północnym zwana w dalszej części Statutu „Szkołą” jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. art.60. ust.2 o systemie oświaty (Dz.U. nr 95, poz. 425 i z 1992 r nr 26 poz. 113)

z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

1)    zapewnia bezpłatne nauczanie;

2)    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

a)  podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych;

b)  ramowe plany nauczania;

5)    realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  w oparciu o aktualne Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.      Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Korniaktowie Północnym.

3.      Nazwy szkoły używa się w pełnym brzmieniu w dokumentach, a także na pieczątkach i stemplach.

4.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi.

5.      Siedziba szkoły – Korniaktów Północny 51, 37 – 114 Białobrzegi.

6.      Telefon: 17 224 52 90, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

8.      Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.

9.      Nauka w szkole jest obowiązkowa.

10.   Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy i od rodziców.

11.   Obsługę finansowo – księgową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Białobrzegi.

12.   Za całość pracy szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły.

13.   Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się nauczanie indywidualne.

14.   Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

15.   Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

I.        Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1.      Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i podjęcia dalszego kształcenia oraz planowania własnego rozwoju;

2.      Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz przygotowuje do pełnienia przyszłych ról społecznych w rodzinie, społeczności lokalnej, społeczeństwie.

3.      Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty stosownie do lokalnych potrzeb i możliwości oraz wieku uczniów.

4.      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz

w miarę możliwości finansowych.

5.      Wdraża do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze oraz świadomego korzystania ze środowiska przyrodniczego.

 

II.      Szkoła wypełnia cele i zadania w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych w wymiarze zgodnym z ramowymi planami nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych a w szczególności:

1.      a) przygotowuje do dalszej nauki, życia i skutecznej aktywności w różnych

    dziedzinach działalności ludzkiej;

      b) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej;

      c) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez organizowanie  nauczania indywidualnego i gimnastyki korekcyjnej;

      d) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi

          przepisami.

2.      Szczegółowy zakres i sposób wykonywania celów i zadań szkoły

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawierają plany pracy z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz obowiązujące w szkole programy i regulaminy.

3.      Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

a)  pomieszczenia do nauki wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne

b)  pracownie przedmiotowe,

c)  bibliotekę,

d)  szatnię,

e)  pokój nauczycielski,

f)    gabinet dyrektora,

g)  urządzenia sportowe i rekreacyjne.

4.      Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań

i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

5.      Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.

6.      Szkoła respektuje chrześcijański system wartości – za podstawę procesu dydaktyczno – wychowawczego przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

7.      Zadania dydaktyczne szkoła realizuje poprzez:

a)  stwarzanie sytuacji sprzyjających pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej;

b)  właściwy dobór programów nauczania i podręczników,

c)  zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych,

d)  systematyczne rozwijanie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów,

e)  organizowanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu;

f)    rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

8.      Zadania wychowawcze szkoła realizuje poprzez:

a)  prowadzenie godzin wychowawczych zgodnie z planami pracy wychowawcy klasy;

b)  właściwy przykład ze strony nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły;

c)  wykorzystywanie odpowiednich treści i sytuacji dydaktycznych w trakcie procesu nauczania;

d)  organizowanie apeli tematycznych oraz związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi;

e)  podejmowanie działań propagujących postać i dokonania patrona szkoły;

f)    umożliwianie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

9.       Zadania opiekuńcze szkoły obejmują:

a)  systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;

b)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach, na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych oraz imprezach organizowanych przez szkołę;

c)  propagowanie zdrowego stylu życia oraz troski o zdrowie i higienę;

d)  objęcie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dotkniętych wypadkami losowymi stałą bądź doraźną pomocą, także finansową.

10.     Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są przez:

a)  organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach, w szatni i podwórku szkolnym;

b)  reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów;

c)  systematyczne kontakty z rodzicami mające na celu rozpoznanie sytuacji domowej ucznia i udzielenie mu właściwej pomocy;

d)  stałą współpracę z higienistką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej.
III.   SZKOLNY  PROGRAM  WYCHOWAWCZY§ 2

 

1.      Podstawą procesu wychowania jest szkolny program wychowawczy opierający się na:

a)   wszelkich prawach człowieka określonych Deklaracją Praw Człowieka oraz Konwencją o Prawach Dziecka;

b)  prawie etycznym powszechnie respektowanym w społeczeństwie

i utrwalanym przez szkołę;

c)  prawach i obowiązkach obywatelskich określonych przez państwo;

d)  zasadzie, że za wychowanie dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice.

2.      Nauczanie i wychowanie respektuje chrześcijański system wartości,

za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki:

a)  w miarę swoich możliwości zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju i uzyskania najwyższych osiągnięć w nauce i życiu osobistym;

b)  w ścisłej współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia, przygotowuje go do   wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;

c)  szuka odpowiednich form pomocy pedagogicznej poprzez poznawanie

i dążenie do zrozumienia postaw uczniów.

3.      Nauczyciele szkoły:

a)  wzajemnie pomagają sobie w wypełnianiu powierzonych zadań wobec uczniów i poszukiwaniach nowych rozwiązań edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych;

b)  podtrzymują dobre zwyczaje i pożądane zachowania w klasie, szkole i społeczeństwie, podstawę zachowań uczniów, nauczycieli i rodziców stanowi wzajemny szacunek i partnerstwo;

c)  rozwijają poczucie dumy z osiągnięć szkoły i oczekują od wszystkich członków szkolnej społeczności współpracy i zaangażowania w kształtowaniu pozytywnego oblicza szkoły.

4.      Szkolny program wychowawczy  uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


IV.     ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW§ 3I. Zakres, cele i formy oceniania1.      a) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

b) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu  ucznia oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnychł

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)  ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

4.      Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

1)  formy pisemne:

a)  sprawdzian przekrojowy z działu lub partii materiału zwany również pracą klasową lub testem;

b)  kartkówki obejmujące wiadomości od 1 do 3 ostatnich lekcji lub zakres materiału ustalony przez nauczyciela;

c)  projekt indywidualny pisemny; 

d)  dyktanda; 

e)  prace dodatkowe (np. referaty, prezentacje, dodatkowo rozwiązane zadania, przygotowanie ciekawostek tematycznych);    

2)  formy ustne – definiowanie i objaśnianie różnych pojęć, znajomość wzorów i reguł, recytacje, wypowiedzi (np. poprawne posługiwanie się językiem,prezentacja własnego punktu widzenia, argumentowanie i obrona własnego zdania, umiejętność rozwiązywania problemów, formułowanie wniosków) oraz projekt indywidualny ustny;

3)  formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne – dotyczą zajęć, podczas których uczymy i ćwiczymy, kontrolujemy sprawności oraz umiejętności praktyczne (np. zaśpiewanie piosenki, wyklaskanie rytmu, prace plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, testy sprawności fizycznej);

4)  zaangażowanie i kreatywność ucznia;

5)  umiejętność współpracy w grupie;

6)  oceny za sukcesy w konkursach i olimpiadach.
II. Przedmiotowe kryteria oceniania1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      Fakt przekazania uczniom oraz ich rodzicom informacji o szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowych kryteriach oceniania nauczyciele zobowiązani są potwierdzić zapisem w stosownych dokumentach szkolnych. 

4.      Wymagania edukacyjne dla poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu oceniania.

5.      Przedmiotowe kryteria oceniania muszą zawierać informacje o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;     

3)  sposobie ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej;

4)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

6.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

7.      Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

8.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.III. Jawność ocen1.      Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.

2.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej lub ustnej

3.      Uczeń otrzymuje uzasadnienie oceny bezpośrednio przy odpowiedziach ustnych i w czasie pracy na lekcji, a z prac pisemnych podczas ich omawiania;

4.      Na wniosek ucznia lub jego rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, bieżącego oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sposób opisany w § 26 statutu szkoły.
IV. Zwalnianie z zajęć1.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.Wychowanie do życia w rodzinie§ 4

 

1.      Przedmiot  „Wychowanie do życia w rodzinie” jest realizowany w klasie IV-VIII jeżeli rodzice nie wyrażą pisemnego sprzeciwu.

 

§ 5
I.  Ocenianie w I etapie edukacyjnym (klasy I – III)1.    W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

2.    Ocena śródroczna i roczna w klasach I – III jest dokumentowana w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.

3.    Każdy nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania rodziców o ustalonychkryteriachoceniania uczniów w klasach I – III.

4.    W klasach I-III szkoły podstawowej:

1)  częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

2)  sprawdziany pisemne są zapowiadane z 7-dniowym wyprzedzeniem;

3)  poprawa pracy pisemnej przez nauczyciela w ciągu tygodnia polega na podkreśleniu kolorem czerwonym błędów oraz wskazaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

5.    Ocena zachowania uwzględnia relacje z rówieśnikami, kulturę osobistą oraz stosunek do obowiązków szkolnych. Przy ocenianiu bieżącym zachowania nauczyciel prowadzi notatki z obserwacji w zeszycie.

6.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I – III służy wspieraniu ich ogólnego rozwoju, motywowaniu do nauki, rozwijaniu zdolności i umiejętności. Ocenie podlega praca, postępy ucznia i jego ogólny rozwój.

7.    W klasach I – III ocena opisowa informuje o aktywności ucznia, szczególnych uzdolnieniach, można wskazać silne lub słabe strony.

8.    Każdy wychowawca posiada zeszyt wychowawcy.

9.    Uczniowie, którzy otrzymali opinię, orzeczenie publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub niepublicznej PPP, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, podlegają ocenianiu wg skali ustalonej dla klas I – III                         z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

10. Uczniowie, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym) albo indywidualnego nauczania, podlegają ocenianiu globalnemu za wkład pracy                     i zdobywane umiejętności.II. Oceny z zajęć edukacyjnych

 

1.    Oceny dzielą się na:

1)    bieżące,

2)    klasyfikacyjne śródroczne,

3)    klasyfikacyjne roczne.
2.    Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych                            w klasach  I – III ustala się według następującej skali:

 

Lp.

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1.

celujący

6

cel

2.

bardzo dobry

5

bdb

3.

dobry

4

db

4.

dostateczny

3

dst

5.

dopuszczający

2

dop

6.

niedostateczny

1

ndst

 

3.    Uwzględnia się ocenianie uczniów znakami „+”, które mogą być zastąpione ocenami (wg zasad ustalonych przez nauczycieli). Znakiem „–” zaznacza się braki np. zadań domowych, zeszytów, przyborów itp., które można zastąpić ocenami zachowania lub ocenami bieżącymi z przedmiotu (wg zasad ustalonych przez nauczyciela).

4.    Plusy i minusy nauczyciel odnotowuje w zeszycie wychowawczym. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W przypadku nieobecności ucznia na terminowo ustalonej pracy pisemnej uczeń powinien ją zaliczyć w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

5.    Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. Odniesienie ocen do umiejętności, a nie do rodzajów edukacji wynika ze specyfiki edukacji wczesnoszkolnej.

6.    Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7.    W klasach I – III ocenianiu podlegają następujące umiejętności uczniów:

mówienie i słuchanie, czytanie, pisanie, opracowanie tekstów, umiejętności matematyczne, obserwowanie i badanie środowiska społecznego, przyrodniczego i kulturowego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, umiejętności praktyczne, rozwój emocjonalno-społeczny.

8.    W przypadku uczniów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni PPP, oceny z każdych zajęć edukacyjnych odnoszą się do jego możliwości, zaangażowania i wkładu pracy. W uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje oprócz świadectwa opis umiejętności, które opanował w toku pobierania nauki w danym roku szkolnym.

9.    Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy   osobowościowe.

10. Szczegółowe kryteria dla poszczególnych ocen skali są zawarte w przedmiotowym systemie oceniania.Ocenianie w II etapie edukacyjnym (klasy IV–VIII)§ 6

 

Oceny z zajęć edukacyjnych

 

1.      Oceny dzielą się na:

a)    bieżące,

b)    klasyfikacyjne śródroczne,

c)    klasyfikacyjne roczne,

d)    końcowe.

2.      Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

3.      Dla ocen cząstkowych stosowanych w ocenianiu bieżącym przyjmuje się jednolitą dla wszystkich klas skalę ocen i ich oznaczenia:

 

Lp.

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1.

celujący

6

cel

2.

bardzo dobry

5

bdb

3.

dobry

4

db

4.

dostateczny

3

dst

5.

dopuszczający

2

dop

6.

niedostateczny

1

ndst

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 wiersze 1-5, negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 wiersz 6.

4.      Systematyczne, bieżące ocenianie dokumentuje się w dzienniku lekcyjnymW ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków + lub -  przy ocenach cząstkowych.

5.      Plus pełni rolę zachęcającą a  minus rolę ostrzegawczą.

6.      Dopuszcza się w zapisie w dzienniku używanie samodzielnie istniejących symboli -, +.

7.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej przedmiotowe systemy oceniania obejmujące m.in. wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

8.      Skalę zawartą w punkcie 3 stosuje się także do oceniania śródrocznego i rocznego  w klasach IV – VIII.

9.      Szczegółowe kryteria dla poszczególnych ocen skali są zawarte w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania (załącznik do statutu) i przedmiotowych systemach oceniania.

10.   Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych,  obowiązujących w szkole programach nauczania i programie wychowawczym szkoły:

a)  umiejętności komunikacyjne w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności korzystania ze źródeł informacji;

b)  umiejętności społeczne w zakresie współpracy w grupie, odpowiedzialności za wykonanie zadań klasowych i indywidualnych, wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanego stanowiska oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

c)  umiejętności i dyspozycje psychologiczne w zakresie właściwej i obiektywnej samooceny, umiejętności pokonywania trudności i wyzwań życia codziennego.

11.   Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w  nauce i zachowaniu.

12.   Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy   osobowościowe.

 

                                                             § 7I. Sposób dokumentowania oceniania

 

1.    Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

2.    Wychowawca gromadzi udokumentowane informacje o zachowaniu uczniów – prowadzi zeszyt uwag o klasie w rozbiciu na każdego ucznia (dopuszcza się zapisanie uwagi na samoprzylepnej karteczce przyklejonej w dzienniku – wychowawca sam przenosi notatkę do zeszytu uwag).

3.    Wpisu do zeszytu (na karteczce) może dokonać każdy pracownik szkoły. Wpis powinien zawierać datę, opis zachowania ucznia oraz podpis pracownika.II. Poprawianie ocen bieżących

 

1.    Podczas poprawiania ocen bieżących należy kierować się następującymi zasadami:

1)    uczeń ma prawo jednokrotnie poprawiać ocenę niedostateczną w terminie  dwóch tygodni od daty otrzymania oceny (formę ustala nauczyciel);  

2)    ocena poprawiona odnotowana jest w dzienniku obok oceny poprawianej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej;

3)    uczeń może poprawiać tylko sprawdziany (większą partię materiału).
III. Sposoby i formy przeprowadzania sprawdzianów i prac pisemnych

 

1.      Nauczyciel przygotowujący sprawdzian przekrojowy z działu lub partii materiału ma obowiązek:

a)    poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających;

b)    przeprowadzić powtórzenie materiału;

c)    dostosować pracę klasową – przekrojową dla uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z danych zajęć edukacyjnych. 

2.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

3.      Każda ocena wymaga uzasadnienia ustnego lub pisemnego na prośbę ucznia lub rodzica. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia i  w sposób pozytywny, uwzględniając jego wysiłek.

4.      a) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej pisemne prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Nauczyciel podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania poszczególnych ocen. Praca pisemna może zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na najwyższy stopień.   Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie tego faktu może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny.

b) Sprawdzian wiadomości z przedmiotu powinien być zapowiedziany tydzień przed planowanym terminem z odpowiednim wpisem do dziennika (ołówkiem przy przedmiocie w rubryce „temat zajęcia edukacyjnego”)

5.      a) Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy prowadzić   systematycznie, tj. rozkładając je równomiernie na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania). Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych oraz ich specyfiki.

b)  Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia lub testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także zaangażowanie ucznia w swoją pracę, uzdolnienia oraz predyspozycje.

c)  W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia uczniów różnymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące ograniczenia:

-     wypracowania pisemne lub zadania klasowe - nie więcej niż 1 dziennie i nie więcej niż  3 w tygodniu;

-     dyktanda, niezapowiedziane testy lub kartkówki obejmujące maksymalnie do 3 tematów - nie więcej niż 4 dziennie.

6.      Sprawdziany powinny być ocenione i omówione w terminie do 14 dni od ich napisania.

7.      a)  Jeżeli z przyczyn losowych uczeń był nieobecny przez dłuższy czas w szkole, nie mógł napisać wypracowania/sprawdzianu z całą klasą, to ta nieobecność jest zaznaczona w dzienniku skrótem  „nb”. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian/wypracowanie w terminie tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania pracy ustala nauczyciel na wniosek ucznia.

b) Jeżeli  uczeń był nieobecny tylko na zapowiadany sprawdzianie/wypracowaniu to ta nieobecność jest zaznaczona w dzienniku skrótem  „nb”. Uczeń jest zobowiązany napisać ten sprawdzian/wypracowanie na kolejnej najbliższej lekcji z danego przedmiotu.

c)     Po napisaniu sprawdzianu otrzymaną  ocenę wpisuje się obok symbolu nb.

8.      Jeżeli uczeń nie uczestniczy w pisemnej pracy kontrolnej semestralnej lub rocznej z powodu nieobecności (choroby) ma obowiązek napisania tej pracy w okresie 7 dni od powrotu do szkoły, wyłącznie w czasie trwania zajęć szkolnych z danego przedmiotu. Jeżeli tego nie dokona, nauczyciel ma prawo w inny sposób sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania.

9.      Sprawdziany oceniane są w skali punktowej według zasady:

1.   a)     0% - 30% możliwych punktów – ocena niedostateczna, 

b)    31% - 50% możliwych punktów – ocena dopuszczająca,

c)    51% -  75% możliwych punktów – ocena dostateczna,

d)    76 - 90% możliwych punktów – ocena dobra,

e)    91 - 100% możliwych punktów – ocena bardzo dobra,

f)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.

2.      Dla uczniów posiadających dostosowanie wymagań ustala się progi procentowe:

      a)     0% - 20% możliwych punktów – ocena niedostateczna, 

b)    21% - 40% możliwych punktów – ocena dopuszczająca,

c)    41% -  65% możliwych punktów – ocena dostateczna,

d)    66% - 80% możliwych punktów – ocena dobra,

e)    81% - 100% możliwych punktów – ocena bardzo dobra,

f)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.

10.   Ocenianie bieżące: oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny w  jednakowym stopniu dotyczyć: wiadomości i umiejętności;

11.   Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:

a)      odpowiedzi ustne,

b)      sprawdziany obowiązkowe pisemne trwające 45 minut

c)      kartkówki obejmujące od 1 do 3 lekcji, trwające 10 –15 minut,

d)      umiejętność korzystania ze źródeł informacji,

e)      wykonywane doświadczenia i prace wytwórcze,

f)       zeszyt przedmiotowy,

g)      aktywność na zajęciach.

h)      obowiązkowość uczniów, poprzez którą rozumie się aktywność i nieprzygotowanie do lekcji:

1.  aktywność: za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje (+). Każdy nauczyciel ustala liczbę (+) na poszczególne oceny bieżące. W  szczególnych przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza znacznie ponad podstawę programową, uczeń może otrzymać ocenę celującą za jedną odpowiedź;

2.  a) gdy uczeń nie pracuje na lekcji może otrzymać (-). Trzy minusy  są równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

b) za brak obowiązkowości uczeń otrzymuje minus. Otrzymanie trzeciego minusa równa się ocenie niedostatecznej. Otrzymanie każdego kolejnego minusa równa się kolejnej ocenie niedostatecznej.

3. za brak obowiązkowości (nieprzygotowanie do zajęć) uznaje się:

a)    brak zadanej pisemnej i/lub ustnej pracy domowej;

b)    brak zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, przyborów    geometrycznych i atlasów;

c)    stroju gimnastycznego lub obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego;

d)    materiałów na lekcje plastyki i techniki.

12.   Brak któregokolwiek ze składowych obowiązkowości uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Za nieprzygotowanie, które nie zostało zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Na jednej lekcji (w wyjątkowych sytuacjach) uczeń może otrzymać (-) z każdej sfery obowiązkowości.

13.   Systematyczne ocenianie bieżące dokumentuje się w dziennikach lekcyjnych.

14.   Ocenianie śródroczne i roczne odbywa się odpowiednio po pierwszym i drugim okresie ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie podsumowania osiągnięć  edukacyjnych i wychowawczych ucznia.

15.   Ocena ustalona przez nauczyciela na koniec drugiego semestru jest także oceną roczną.IV. Zasady zamieszczania informacji na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia1.    Wszystkie nagrody, wyróżnienia, kary i nagany uczniów dokumentuje wychowawca.

2.    Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1)    uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach, konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2)    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
V. Sposoby i zasady informowania uczniów i ich rodziców o postępach   i osiągnięciach edukacyjnych.1.      Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym w zakresie zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.

2.      Przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotu i wychowawcy zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych przewidzianych dla niego i ocenie nagannej z zachowania ( w terminie jednego miesiąca przed planowanym posiedzeniem RP) na  zebraniach rodziców lub indywidualnie (lub w sposób ustalony przez RP). Poinformowanie winno być potwierdzone podpisem rodzica.

3.      O wystawieniu pozytywnej oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel przedmiotu informuje ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP poprzez wpis w zeszycie przedmiotowym (tzw. ocena proponowana).

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej niższej niż proponowana, jeśli w dalszym toku oceniania bieżącego uczeń nie wywiązuje się z obowiązków, nie spełnia kryteriów na daną ocenę. ?

4.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła – w miarę możliwości – stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zorganizowanie zajęć wyrównawczych.

5.      Semestralną ocenę niedostateczną uczeń powinien poprawić – po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu – do końca marca.

6.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawcy klas.

8.      Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg następującej skali ocen:

a)    stopień      celujący              6

b)    stopień      bardzo dobry      5

c)    stopień      dobry                  4

d)    stopień      dostateczny        3

e)    stopień      dopuszczający    2

f)      stopień      niedostateczny    1

9.      Roczne ocenianie uczniów kl. IV – VIII jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i wpisane przez wychowawcę do arkusza ocen.
VI. Ubieganie się o ocenę wyższą niż przewidywana1.      Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli: 

a)    ma mniej niż dwie oceny z danych zajęć edukacyjnych;

b)    był nieobecny na pracach pisemnych i nie uzupełnił ich z uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w przedmiotowym systemie oceniania.

2.      Rodzic ucznia wyraża wolę ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla dziecka i pisemnie (podając argumentację) zgłasza prośbę nauczycielowi najpóźniej na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

3.      Uczeń może ubiegać się o wyższą od przewidywanej ocenę klasyfikacyjną roczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli:

a)    systematycznie i solidnie pracował przez cały rok;

b)    korzystał z możliwości poprawiania ocen zgodnie z ustalonymi zasadami;

c)    zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej;

d)    wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;

4.      Rozstrzygająca o ocenie klasyfikacyjnej praca lub zapis przebiegu testu sprawności w przypadku wychowania fizycznego, zostaje w dokumentacji nauczyciela do rozpoczęcia następnego roku szkolnego.

5.      Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust.3 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.

6.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa zakres materiału oraz wymagania konieczne do uzyskania wyższej oceny wg zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

7.      Decyzję o możliwości ubiegania się przez ucznia o wyższą ocenę od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z  nauczycielem. Decyzja ta jest nieodwołalna.

8.  Nauczyciel ustala formę sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności ucznia i ustala końcową ocenę.

 

§  8I. Klasyfikowanie uczniówUczniów klasyfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego.

1.      Uczeń podlega klasyfikacji:

a)    śródrocznej i rocznej;

b)    końcowej.

2.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego

w ostatnim tygodniu miesiąca stycznia lub w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych jeśli ferie rozpoczynają się w styczniu.

4.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki

w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli

w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.

6.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

8.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach klas I – III w przypadku:

a)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

b)  dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

9.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na   niepełnosprawność intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Wszystkie oceny są ocenami opisowymi. Przepisów z rozdziału o klasyfikowaniu uczniów nie stosuje się do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

10.   Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

11.   Na klasyfikację końcową składają się:

a)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

b)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

c)   roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

d)  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

12.   Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

13.   Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z więcej niż dwóch               zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej,

14.   Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ósmej wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

15.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

16.   Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
II. Egzamin klasyfikacyjny1.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

3.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

b)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki/zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.

5.   Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.   Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

8.   Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

9.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności albo realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

b)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a)  dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)  nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy. 

12. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

13. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)  imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

b)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

d)  imię i nazwisko ucznia;

e)  zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;

f)    wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

                                                            

§ 9Promowanie uczniów1.      Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy                      I- III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.      Kryteria warunków niepromowania dla uczniów klas I-III są ujęte w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania (załącznik do statutu).

4.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

5.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

6.      O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

7.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

8.      Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.      Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

10.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

11.   Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.

12.   Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

13.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

14.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

15.   Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)  w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,

2)  przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, za wyjątkiem:

a)  ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, który nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

b)  laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty,

c)  szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

16.   Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17.   Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

18.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

19.   O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

20.   Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 14, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.§ 10I. Egzamin poprawkowy1.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

a)  uczeń, któremu ustalono dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na dwa egzaminy poprawkowe.

b)  Zgodę na egzaminy poprawkowe wyraża rada pedagogiczna w formie uchwały.

c)  Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę:

-     liczbę nieobecności na zajęciach edukacyjnych objętych wnioskiem,

-     wypełnianie obowiązków ucznia, a w szczególności pisania prac domowych,

-     opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

d)  Uchwała rady pedagogicznej jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyk/zajęć komputerowych, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich i w formie pisemnej powiadamia o nim rodziców oraz ucznia.

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły - przewodniczący,

2)    nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - egzaminator,

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek komisji.

5.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub na własną prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, przy  czym powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.      Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne)układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza dyrektor szkoły.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :

1)    skład komisji,

2)    termin egzaminu poprawkowego,

3)    pytania/zadania egzaminacyjne,

4)    wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,

5)    imię i nazwisko ucznia,

6)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin.

8.      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

9.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10.   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

11.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę  z zastrzeżeniem ust.12.

12.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia oraz jego sytuację rodzinną, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w  klasie programowo wyższej.

13.   Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

II. Warunki i tryb odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny.

2.      Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.      Zastrzeżenia muszą być zgłoszone do dyrektora szkoły w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w jakim zakresie tryb ustalania oceny był niezgodny z przepisami prawa.

4.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

3)  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5.      Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.      Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7.      Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8.       Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o  którym mowa w ust. 4  pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w  uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10.   Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

                                                            

 

§ 11Egzamin sprawdzający1.      Uczeń ma prawo wyrażać opinię o swoich ocenach semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2.      Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

3.      Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym).

4.      Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym semestrze roku szkolnego.

5.      Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

2)    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

3)    Nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne jako członek komisji,

4)    wychowawca

6.      Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor powołuje na jego miejsce innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne jako nauczyciela egzaminującego.

7.      Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.      Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator,  a zatwierdza przewodniczący w porozumieniu z członkami komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą zabiega uczeń.

9.      Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający;

a)  nazwiska członków komisji,

b)  termin egzaminu,

c)  wynik egzaminu,

d)  ustaloną prze komisję ocenę

10.   Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. W arkuszu wpisuje się datę egzaminu sprawdzającego oraz ustaloną ocenę.

11.   Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminu przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 12Zasady oceniania zachowania w klasach IV  – VIII
1.      Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz  respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)    postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, 

c)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)      kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)    okazywanie szacunku innym osobom;

h)    przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;

i)      godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

j)      dbanie o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju.

3.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.      Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV ustala się według  następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

5.      W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

6.      Bieżące zachowanie ucznia nauczyciel ocenia słownie i poprzez wpis w zeszycie uwag  lub dzienniku (dopuszcza się zapisanie uwagi na samoprzylepnej karteczce przyklejonej w dzienniku – wychowawca sam przenosi notatkę do zeszytu uwag).

7.      Rodzice są informowani o zachowaniu ucznia indywidualnie podczas organizowanych w  szkole zebrań lub w trakcie indywidualnych spotkań.

8.      Na początku roku wychowawca przedstawia uczniom warunki ustalania oceny zachowania, kryteria poszczególnych ocen oraz tryb i możliwości poprawienia ustalonej oceny.

9.      Semestralną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły, kolegów ocenianych uczniów, samych zainteresowanych.

10.   Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów z planowanymi na półrocze bądź na koniec roku szkolnego ocenami zachowania na 1 tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację, a o ocenie nagannej na 1 miesiąc przed tym posiedzeniem.

11.   Wystawione oceny zachowania powinny być szczegółowo uzasadnione przez nauczyciela na poprzedzających posiedzenie Rady Pedagogicznej, lekcjach z wychowawcą.

12.   Podstawowym uzasadnieniem oceny winny być: fakty pedagogiczne zapisane w zeszytach uwag, dziennikach, oceny wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie, opinia uczniów.

13.   Na żądanie uczniów i ich rodziców wychowawca obowiązany jest przygotować pisemne uzasadnienie ustalonej oceny.

14.   Uzasadnienie ocen rocznych z zachowania i okresowych należy przedstawić w trzech aspektach:

a)  spełnienia obowiązków szkolnych,

b)  jego kultury osobistej,

c)  postawy wobec kolegów i innych osób.

15.   Ustalone oceny zachowania przez wychowawcę wymagają zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

16.   Na koniec roku szkolnego nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż o jeden stopień od oceny śródrocznej.

17.   Szczegółowe kryteria ocen zachowania w klasach IV – VIII zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (załącznik do statutu).

18.   W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej można uczniowi wystawić ocenę naganną niezależnie od pozostałych kryteriów.

 

§ 13Zwolnienia z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności1.      Nieobecności i spóźnienia ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.

2.      Rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności i spóźnienia w formie pisemnego oświadczenia na kartkach z wyraźną datą nieobecności dziecka oraz własnoręcznym podpisem.

3.      Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły  (konkursy, zawody itp.) zaznacza się jako usprawiedliwione zwolnienie z zajęć.

4.      Usprawiedliwienia uczeń przynosi w ciągu siedmiu dni po powrocie do szkoły.

5.      Na wyraźną pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń może być  zwolniony z lekcji. Zwolnienia dokonuje wychowawca oddziału lub nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z lekcji może nastąpić na podstawie informacji przekazanej telefonicznie.

6.      Zezwala się dziecku, które ukończyło siódmy rok życia na samodzielny powrót do domu pod warunkiem przedstawienia przez rodzica pisemnej zgody. Wszelkie konsekwencje samodzielnych powrotów dzieci ponoszą rodzice.

7.      Zwolnienie ucznia z organizowanej przez szkołę imprezy, przed jej zakończeniem, odbywa się po przedstawieniu pisemnego oświadczenia rodziców.

8.      W razie złego samopoczucia ucznia można zwolnić do domu tylko w przypadku odebrania go przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę dorosłą.

9.      Zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę „zwolniony do domu”, w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach.

10.   Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców w przypadku  uzasadnionego podejrzenia o przebywaniu ucznia na wagarach.

11.   Rodzice obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni.)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin WSO podlega systematycznej ewaluacji dokonywanej  na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącym rok szkolny.

 

§ 14Egzamin ósmoklasisty1.      Egzamin ósmoklasisty ma charakter powszechny i obowiązkowy, przeprowadzany jest w kwietniu, w terminie ustalonym przez Dyrektora centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2.      Szczegóły i procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują odpowiednie przepisy.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ UWZGLĘDNIAJĄCYCH POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW, FORMY POMOCY I OPIEKI

§ 15

 

1.      Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną

w oparciu o odpowiednie przepisy, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych działań.

2.      Uchwały w sprawie wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.


§ 16

 

1.      Dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi szkoła stwarza możliwości korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktycznej i opieki pedagogicznej, organizując zajęcia wspomagające ich rozwój.

2.      Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów

z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

3.      Szkoła organizuje zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci, które mają deficyty rozwojowe. Zajęcia takie mogą prowadzić wyłącznie specjaliści posiadający przygotowanie do prowadzenia takich zajęć.

4.      W zależności od potrzeb szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce. Zajęcia te w klasach I – III są realizowane przez wychowawcę klasy, a w klasach IV – VIII przez nauczyciela przedmiotu.

5.      Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do opiniowanego ucznia.

6.      Uczniom szczególnie uzdolnionym szkoła stwarza możliwość rozwijania swoich zainteresowań  przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych w postaci kół przedmiotowych, sportowych, kół zainteresowań.

7.      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

1)  Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do przedszkola i szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

a)  z niepełnosprawności;

b)  z niedostosowania społecznego;

c)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)  ze szczególnych uzdolnień;

e)  z zaburzeń komunikacji językowej;

f)    z choroby przewlekłej;

g)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

h)  z niepowodzeń edukacyjnych;

i)    z zaniedbań środowiska związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;

j)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

3)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

4)  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne

i nieodpłatne.

5)  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy, poradni psychologiczno – pedagogicznej.

6)  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom                   w formie:

a)  zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

b)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

c)  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

d)  porad i konsultacji.

8.1. Do zadań nauczycieli, wychowawców w przedszkolu i szkole należy

w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier    i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły ;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  w środowisku  utrudniających  funkcjonowanie  uczniów  i ich  uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

2.  Nauczyciele w przedszkolu i szkole prowadzą   w szczególności:

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole:

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

–  trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji  i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

–  szczególnych uzdolnień,

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

9. a)  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne   diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na informacje  edukacyjne  i zawodowe  oraz  pomoc   w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca  z innymi  nauczycielami  w tworzeniu  i zapewnieniu  ciągłości  działań  w zakresie  zajęć  związanych   z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycho- logiczno-pedagogicznej.

b) W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela lub specjalistę realizującego powyższe zadania.

 

§ 17

 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności zainteresowań uczniów, propozycji rodziców w miarę posiadanych środków finansowych przyznawanych przez Radę Gminy.

2. Formami zajęć pozalekcyjnych są:

       1. Koła zainteresowań,

       2. koła przedmiotowe,

       3. koła sportowe

 

§ 18

 

1.  Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki szkoła organizuje pomoc, współpracując w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami. ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Rodziców i inne).

§  19

 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie:

1.  Wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się dzieci.

2.  2.Udzielania zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom lub opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

3.  Udzielania pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia.ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI§  20

 

I. Prawa rodziców

 

1.  Rodzice ucznia mają prawo do:

a)    wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami;

b)    występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka;

c)    zapoznania z kryteriami ocen z każdego przedmiotu;

d)    uzyskiwania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej;

e)    uzyskiwania informacji o ocenach bieżących  swojego dziecka;

f)      uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka

w ramach działań szkoły;

g)    wyrażania opinii o pracy szkoły;

h)    czynnego decydowania o funkcjonowaniu szkoły - działania w Klasowych Radach Rodziców, Radzie Rodziców:

i)      Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. (Do kompetencji rady rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.)

j)      uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w odrębnych przepisach;

k)    dostępności do statutu szkoły i dokumentów szkolnych zgodnie

z regulaminem;

l)      uzyskiwania od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub Dyrektora informacji o nagradzaniu lub ukaraniu dziecka;

m)  odwoływania się w sprawach spornych do statutowych organów szkoły.

2.  Rodzice mają prawo do uzyskania informacji dotyczących wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,

3.  Informacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazane rodzicom  w formie ustnej na zebraniu z rodzicami

4.  Wszelkie informacje dotyczące ucznia udostępniane są bezpłatnie   niezależnie od sposobu ich przekazania.II. Obowiązki rodziców

 

1.  Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

2.  Za uczęszczanie dziecka do szkoły i realizowanie obowiązku nauki odpowiadają rodzice:

a)  rodzice obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka szkoły

b)  rodzice obowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

c)   Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

d)  Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole

3.  Rodzice ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce

i zobowiązani są do współpracy ze szkołą i realizowania zaleceń nauczycieli (rodzice obowiązani są  stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć szkolnych).

4.  rodzice obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni.

5.  W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego szkoła musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów władzy publicznej w celu ochrony dziecka.

6.  Rodzice dziecka z obwodu właściwego dla naszej szkoły, zobowiązani są do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole lub zmianach w tym zakresie.

7.  Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie właściwego zezwolenia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

8.  Rodzice są zobowiązani do:

a)    udziału w spotkaniach z wychowawcą klasy co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego,

b)    przedstawienia (w formie pisemnej lub ustnej) prośby o wcześniejsze opuszczenie szkoły w określonym dniu przez dziecko,

c)    usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole w przeciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,

d)    systematycznej współpracy z higienistkąszkolną w zakresie troski o dobro dziecka,

e)    udzielania pomocy wychowawcom i nauczycielom w zakresie opieki nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych i innych imprez organizowanych przez szkołę.

 

III. Nauczanie domowe

 

1.    Rodzic ma prawo zapewnić dziecku edukację w ramach edukacji domowej.

2.    Nauczanie domowe można rozpocząć w dowolnym  momencie edukacji  dziecka, to jest w  dowolnej klasie i momencie roku szkolnego.

3.    Zasady ubiegania się o zgodę na nauczanie poza szkołą:

1)    uzyskanie pisemnej, pozytywnej opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej, potwierdzającej zdolności intelektualne dziecka ;

2)      napisanie oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających  realizację podstawy programowej oraz zobowiązania do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

3)    dostarczenie dyrektorowi  szkoły najpóźniej do 31 maja wyżej wymienionych dokumentów, wraz z wystosowanym do dyrektora szkoły wnioskiem o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku  szkolnego poza szkołą ;

4)     wydanie   decyzji administracyjnej  przez dyrektora szkoły w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku w formie pisemnej.

4.    Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w każdym roku szkolnym przystępuje do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie ze Statutem Szkoły.IV. Współpraca rodziców i szkoły

 

1.      Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą.

W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

a)  kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

b)  porad pedagoga i psychologa szkolnego,

c)  występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,

d)  wyrażania opinii dotyczących funkcjonowania Szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2.      Rodzice kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami w tzw. dni otwarte oraz podczas zebrań. Nauczyciel dochowuje zasady jawności ocen oraz je uzasadnia.

3.      Kalendarz zebrań z rodzicami i dni otwartych Rada Pedagogiczna ustala na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu plenarnym.

4.      Każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy i formy spotkań z rodzicami.

5.      Rodzice odpowiadają finansowo za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę. Zasady odpowiedzialności za szkody określa odrębny regulamin.

6.      Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7.      Ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków podlegają wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę.

 

§ 21Udostępnianie dokumentacji1.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi

i jego rodzicom.

2.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

3.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom na prowadzonych zajęciach edukacyjnych, zaś rodzicom ucznia na terenie szkoły podczas dyżurów lub spotkań.

4.      Nauczyciel udostępnia pisemne prace (lub ich kopie) rodzicom na terenie szkoły  w uzgodnionym z nauczycielem czasie.

5.      Dokumentacja dotycząca egzaminów lub zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora lub wychowawcę oddziału na terenie Szkoły w uzgodnionym miejscu oraz czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2.

6.      Podczas wglądu dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. W szczególności nie dopuszcza się możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub części udostępnianej dokumentacji.

7.      Pisemne prace ucznia przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego.


§ 22
KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ  ELEKTRONICZNYCH
1.      W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i schowane.

2.      Uczeń może korzystać z telefonu na terenie szkoły tylko w wyjątkowych przypadkach (np. do kontaktu z rodzicami).

3.      W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub - jeśli uzna za konieczne - nakazać umieszczenie telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału.

4.      Za łamanie postanowień statutu dotyczących telefonów komórkowych i innych urządzeń  elektronicznych uczeń dostaje uwagę negatywną do zeszytu uwag. Rodzic zostaje poinformowany o łamaniu przez dziecko postanowień statutu.

5.      Do kontaktu ucznia z rodzicami może służyć telefon stacjonarny znajdujący się w pokoju nauczycielskim.
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE§ 23

I.

1.  Organami szkoły są:

a)    Dyrektor Szkoły,

b)    Rada Pedagogiczna,

c)    Rada Rodziców,

d)    Samorząd Uczniowski.

2.  Szkołą kieruje Dyrektor.

3.  Działające organy w Szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4.  Organy, o których mowa w ust. 1 współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać się wzajemnie na planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.

5.  Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje Dyrektor Szkoły.

II.

1.  Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

2.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3.  Dyrektor kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.

4.  Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje pracę Szkoły.

5.  Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

6.  Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)  w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:

a)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

b)  kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,

c)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,

d)  odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

e)  kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

f)    występowanie do Kuratora Oświaty w Rzeszowie

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

g)  podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego,

h)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami,

i)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych

w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji,

j)    realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

k)  przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia                         w szczególności wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

l)    realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa,

m)stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

n)  realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów;
2)  w zakresie spraw organizacyjnych:

a)  opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

b)  dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,

c)  ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,

d)  określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych,

e)  przygotowywanie projektu planu pracy Szkoły,

f)    określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich, Regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;

3)  w zakresie spraw finansowych:

a)  opracowywanie projektu planu finansowego Szkoły i jego zmian,

b)  przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

c)  realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4)  w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a)  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,

b)  organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c)  organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,

d)  nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e)  organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

f)    organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5)  w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:

a)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

b)  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

c)  wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

d)  Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły zapewnia jednostka obsługująca (Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Urzędzie Gminy w Białobrzegach).
III.

1.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2.   W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności wykonuje zadania:

a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

c)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3.   Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

 

IV.

1.   Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły.

2.   Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1 oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

V. Rada Pedagogiczna

 

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem kierującym działalnością szkoły w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie szkoły.

a)  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

b)  W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2.      Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)    planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,

b)    okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki pedagogicznej oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,

c)    kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków,

d)    organizowanie wewnątrzszkolnego kształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.

3.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

a)    zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole (własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty powinny być zawarte w załącznikach do uchwał);

d)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

e)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

f)      udzielenie zgody na uruchomienie  oddziału międzynarodowego,

g)    cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego,

h)    możliwość występowania do organu prowadzącego  z umotywowanym wnioskiem,

i)      odwołanie z funkcji dyrektora,

j)      opiniowanie tygodniowego podziału godzin,

k)    opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

l)      wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

m)  wyraża zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów,

n)    postanawia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

o)    Postanawia o warunkowym promowaniu ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, do klasy programowo wyższej –  raz w jednym cyklu nauczania,

p)    Wyraża zgodę i podejmuje uchwałę o wycofaniu zgody na tworzenie oddziału międzynarodowego,

q)    Uchwala program profilaktyki i wychowawczy szkoły,

r)     Ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są protokołowane

s)    Uchwał rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1 członków rady, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy w sprawach będących przedmiotem posiedzeń rady

4.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)         organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

           lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b)         projekt planu finansowego szkoły;

c)  wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień;

d)  propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych;

e)  przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w kl. IV – VIII uwzględniające potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności; uwarowania lokalowe; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.

5.      Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ prowadzący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie oświaty oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

 

VI. Podejmowanie uchwał

 

1.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół, który jest dostępny do wglądu dla członków rady pedagogicznej przez 7 dni po posiedzeniu u protokolanta, podpisuje protokolant i dyrektor szkoły.

4.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

VII. Rada Rodziców

 

1.  a)W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

b)Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania Rady Rodziców oraz stale współpracuje z nią - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

2.  Organami Rady Rodziców są:

a)  Prezydium Rady Rodziców – wybierane przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców,

b)  Komisja Rewizyjna Rady Rodziców,

c)   Rady Klasowe Rodziców – wybierane przez ogólne zebranie klasowe rodziców.

3.  Rada Klasowa oraz Prezydium Rady Rodziców współpracują

z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zespole klasowym, przygotowywania imprez i uroczystości klasowych i imprez ogólnoszkolnych.

4.  Rady Klasowe i indywidualni rodzice udzielają pomocy wychowawcy lub nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych.

5.  W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

6.  Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podjętych przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców lub przez Radę Rodziców.      

7.  Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwały, jeżeli sprzeczna jest

z prawem lub interesem szkoły, Statutem lub Regulaminem Szkoły.

W terminie dwóch tygodni uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie powyższej uchwały.

8.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

9.  Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji określa Regulamin Rady Rodziców.

 

VIII. Samorząd Uczniowski

 

1.      Samorząd Uczniowski zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

2.      Władzami Samorządu są:

a) Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych

b) Zarząd

3.      Do kompetencji Rady należy:

a)  opiniowanie obowiązujących regulaminów wewnętrznych,

b)  wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu,

c)  wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

d)  opracowywanie planu pracy na bieżący rok szkolny,

4.      Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

a) W skład Zarządu wchodzi 4 uczniów: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik.

b) Zarząd wybierany jest w wyborach tajnych.

5.      Władze  Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności uczniów, a także – na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

6.      Szczegółowe uprawnienia i kompetencje określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

7.      W szkole mogą działać organizacje uczniowskie, społeczne i młodzieżowe.

8.      Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim warunki do ich działalności oraz umożliwia korzystanie z pomieszczeń szkolnych.

9.      Dzień 21 marca jest dniem zajęć organizowanych przez samorząd, tzw. Dzień Samorządności.

 

§ 24ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI STATUTOWYMI SZKOŁY
1.      Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły

z zachowaniem zasady obiektywizmu.

2.      Spory między organami Szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

3.      Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek zainteresowanych organów.

4.      O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5.      Spory między Dyrektorem a Radą Rodziców oraz między Dyrektorem

a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.

6.      Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje -

w zależności od zakresu kompetencji - organ prowadzący Szkołę lub Kurator Oświaty.

7.      Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły.
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW SZKOŁY§ 25

I.

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony

z uczniów, którzy  w jednorocznym kursie zajęć realizują obowiązkowe na danym etapie kształcenia zajęcia edukacyjne przewidziane planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego a także zadania wychowawcze szkoły, które są w całości uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

2.  W szkole tworzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania  przedszkolnego.

3.  Dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego w wieku określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

4.  Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej określa Regulamin Oddziału Przedszkolnego będący załącznikiem do niniejszego Statutu szkoły.

5.  Liczba uczniów w klasach I - III nie powinna przekraczać 25 uczniów.

6.  a) Jeśli liczba uczniów wynosi ponad 25 Dyrektor szkoły dokonuje podziału

   oddziału na dwa oddziały.

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od w/w podziału zwiększając liczbę   uczniów w oddziale ponad 25 pod warunkiem  uzyskania zgody organu prowadzącego na odstąpienie od podziału oddziału.

c) W  przypadku kiedy liczba uczniów w oddziale jest niższa niż 25 dopuszcza się organizację nauczania w  klasach łączonych.

d) Liczba uczniów w klasach łączonych nie może być większa niż 25.

7.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

II.

1.    Oddział liczący powyżej 24 uczniów obowiązkowo dzielony jest na grupy na zajęciach z  języków obcych i informatyki.

2.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

3.    Zajęcia z wychowania fizycznego w oddziałach IV - VIII mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, liczących od 12 do 24 uczniów.

4.    (uchylony)

 

III.

1.    Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.    Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 min, w tym jedna z przerw nie krótsza niż 15 min.

 

IV.

1.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w porozumieniu

z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć dodatkowych np.; gimnastyki korekcyjnej, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań.

2.  Zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów do zielonych szkół.

3.  Szkoła nie ma warunków do prowadzenia dożywiania uczniów poza możliwością zapewnienia gorącej herbaty.

4.  Szkoła nie dysponuje oddzielnymi pomieszczeniami do prowadzenia sklepiku, czy działań organizacji uczniowskich. Ich działalność odbywa się w formach dostosowanych do możliwości szkoły.

 

§ 26NAUKA ETYKI I RELIGII1.      Zgodnie z oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów w szkole organizuje się naukę religii lub etyki w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

2.      Życzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach religii lub etyki przedstawiają rodzice w formie oświadczenie składanego  w dniu zapisania ucznia do szkoły.,

3.      Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
§ 27ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.  Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli

i rodziców, którzy mogą korzystać z jej księgozbioru.

2.  Praca nauczyciela bibliotekarza ma na celu:

a)  rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)  przygotowanie do problemowego przyswajania wiedzy przez kontakt z książką, czasopismami i innymi dokumentami,

c)   wdrażanie do ustawicznego kształtowania nawyków czytelniczych uczniów.

3.  Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za:

a)  dobór zasobów księgozbioru, jego zabezpieczenie i konserwację,

b)  realizację programu z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

c)   popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli,

d)  prowadzenie poradnictwa szkolnego dla nauczycieli w zakresie informacji pedagogicznych poprzez propagowanie książkowych nowości wydawniczych i interesujących artykułów w czasopismach.

4.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy przygotowanie uczniów do samokształcenia oraz rozwijania ich potrzeb kulturalnych, poprzez umiejętne korzystanie z różnych źródeł i opracowań.

5.  Nauczyciel bibliotekarz prowadzi i udostępnia gronu pedagogicznemu materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli nowatorów oraz zachęca do publikowania prac autorskich dotyczących osiągnięć zawodowych na łamach prasy fachowej.

6.  Nauczyciel bibliotekarz wspomaga proces edukacji czytelniczej przygotowując uczniów do korzystania z informacji naukowej poprzez popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających zdobywanie informacji w różnorodnych mediach.

 

§ 28UDOSTĘPNIANIE BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH1.  Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I – VIII.

2.  Nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

3.  Podręczniki wypożyczane przez bibliotekę szkolną są wypożyczane zgodnie z Regulaminem Udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)    Podręczniki oraz materiały edukacyjne udostępniane uczniom do użytkowania są własnością szkoły.

2)    Według zaleceń MEN mają być one użytkowane przez 3 kolejne roczniki.

3)    Każdy egzemplarz podręcznika jest opatrzony pieczątką biblioteki szkolnej, wpisany do inwentarza biblioteki oraz ma nadany numer. Numer każdego egzemplarza zostaje przypisany indywidualnie każdemu uczniowi.

4)    Biblioteka szkolna wypożycza uczniom poszczególne części podręcznika i materiały edukacyjne wg następujących zasad:

a)  rodzic jest zobowiązany własnoręcznym podpisem potwierdzić odbiór podręczników  na liście zbiorczej podczas zebrania; za zebranie podpisów od rodziców odpowiada wychowawca klasy i przekazuje wypełnioną listę do biblioteki szkolnej;

b)  rodzic na zebraniu z wychowawcą potwierdza podpisem zapoznanie się i akceptowanie zasad regulaminu;

c)  rodzic jest zobowiązany obłożyć podręczniki w foliową okładkę wielokrotnego użytku, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie użytkowania;

d)  podręczniki powinny być zwrócone w niezniszczonym stanie; nie wolno na nich pisać ani kolorować;

e)  w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic jest zobowiązany zwrócić jego równowartość;

f)    w przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych;

g)  najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej.§ 29ŚWIETLICA  SZKOLNA1.  Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, w szczególności ze względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców - szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

2.  Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.

3.  Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

4.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

5.  Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli wychowawców grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.  Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.

§ 30ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA  I OPIEKI1.      Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw w nauce oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy rozpoczyna się od rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do ostatniego piątku w styczniu roku kolejnego lub do ostatniego piątku przed zimowymi feriami, jeśli początek ferii wypada w styczniu. Drugi okres trwa od pierwszego poniedziałku po ostatnim piątku stycznia do ostatniego dnia przed feriami letnimi.     

3.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zgodnie z przepisami o ramowych planach.

4.      W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły (w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6.      Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych, a także wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych

w przypadku uczniów niepełnosprawnych w poszczególnych etapach nauki.

7.      Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.

8.      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.

9.      Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia szkoły zgodne jest z przepisami BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

10.   Za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele ponoszą odpowiedzialność podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.

11.   Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw od 7.45, aż do wyjścia ze szkoły wszystkich uczniów danego dnia;

12.   Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami.

13.   W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów alkoholu, zażywania narkotyków oraz palenia papierosów.

14.   W szkole nie wolno mieć narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu innych.

15.   Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz spełnia obowiązek zainstalowania i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które  mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

16.   Szkoła nie odpowiada za korzystanie przez uczniów z urządzeń elektronicznych powierzonych im przez rodziców na czas pobytu w szkole, zarówno za ich stan techniczny, typu  uszkodzenia, jak i treści pobrane z Internetu.

17.   Szczegółowe korzystanie z tego typ urządzeń określa regulamin korzystania ze sprzętu elektronicznego. – par. 22.

 

§ 31ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO1.      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

2.      Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia

u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych.

3.      Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie:

1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej;

2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;

3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.

4.      Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;

2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia określonych działań;

3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów;

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym uczniom;

5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w Szkole,

6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy

5.  Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze.

6.  Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.  Formy działań adresowane do uczniów Szkoły obejmują:

a)  badanie (diagnozę) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w Szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety);

b)  zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych;

c)   warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem;

d)  udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;

e)  spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

f)    prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;

g)  udzielanie indywidualnych porad uczniom;

h)  organizowanie wycieczek.

8.  Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

a)  aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja;

b)  metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról;

c)   metody testowe - kwestionariusze, ankiety, testy;

d)  metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne;

e)  treningi umiejętności społecznych, miniwykłady, pogadanki.

9.  Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole obejmują:

1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;

2) pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych

z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;

3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;

4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;

5) mniej niepowodzeń szkolnych.  

 

§ 32ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW  I  INNYCH  PRACOWNIKÓW  SZKOŁYI. Obowiązki nauczyciela

 

1.      Nauczyciel obowiązany jest dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem.

2.      Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane

z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych prze szkołę:

a)  efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

b)  rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

c)  ściśle stosować zasady oceniania kryterialnego,

d)  sprawdzać na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowanie nieobecności,

e)  rzetelnie pełnić dyżury zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów;

f)    prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną.

3.      Nauczyciel obowiązany jest wspierać każdego ucznia w jego rozwoju.

4.      Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież

w umiłowaniu Ojczyznyposzanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejw atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

5.      Nauczyciel obowiązany jest dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras   i światopoglądów.

6.      Nauczyciel obowiązany jest systematycznie doskonalić umiejętności zawodowe i dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

7.      Nauczyciel obowiązany jest przestrzegać zapisów Statutu.

8.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności ucznia.

9.      Nauczyciel obowiązany jest do udzielania pomocy uczniowi, który jest ofiarą jakiejkolwiek formy krzywdzenia.

10.   Nauczyciel podczas zajęć na terenie szkoły oraz podczas obowiązkowych zajęć poza nią zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych.

11.   Osoby wspomagające ucznia w procesie nauczania i wychowania zobowiązane są do informowania na bieżąco wychowawcy o prowadzonych działaniach.

12.   W ramach zajęć nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzeniu egzaminu  w ostatnim roku nauki.

13.   Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej.

14.   Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców na początku roku szkolnego z wymaganiami programowymi.

15.   Nauczyciel zobowiązany jest do poznania osobowości ucznia jego warunków życia i stanu zdrowia.

16.   Nauczyciel zobowiązany jest udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności, niepowodzeń szkolnych oraz działanie w kierunku dalszego rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

17.   Nauczyciel zobowiązany jest do udziału w spotkaniach z rodzicami.

18.   W ramach stałej troski o warsztat pracy nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacenia wyposażenia pracowni o nowe pomoce dydaktyczne, dbałość o nie.

19.   Obowiązkiem nauczyciela jest też:

a)    korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej  i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych, Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej;

b)    aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych;

c)    przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej  i czwartej szkoły podstawowej;

d)    wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.II. Prawa nauczycieli

 

1.      Nauczyciel ma swobodę stosowania takich metod nauczania i wychowania

w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i pomocy naukowych:

a)  nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik i następnie przedstawia swoje propozycje Radzie Pedagogicznej, a po zatwierdzeniu uczniom i rodzicom;

b)  Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, podejmuje uchwałę, w której ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

2.      Nauczyciel ma prawo do poszanowanie jego godności przez dyrektora szkoły i inne organy szkoły, uczniów i ich rodziców.

3.      Otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4.      Otrzymywania pomocy naukowych, w miarę możliwości finansowych szkoły, do prowadzenia lekcji zapewniających uczniom efektywne uczenie się.

5.      Zwrócenia się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i spraw spornych.

a)  W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a dyrektorem nauczyciel ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę o jego rozstrzygnięcie;

b)  W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem

a uczniem i jego rodzicami  nauczyciel ma prawo zwrócić się do dyrektora o jego rozstrzygnięcie;

 

III. Wychowawcy klas

 

1.      Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu spośród nauczycieli uczących w tym oddziale.

2.      Wychowawca klasy opiekuje się oddziałem w miarę możliwości w ciągu całego cyklu kształcenia.

3.      Przy powierzeniu nauczycielom wychowawstwa Dyrektor uwzględnia opinie rodziców i uczniów oraz zabezpiecza możliwości zmiany nauczyciela wychowawcy.

 

IV. Obowiązki wychowawcy

 

1.  Zadaniem wychowawcy jest;

1)  sprawowanie opieki wychowawczej dostosowanej do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły,

2)  tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie

i społeczeństwie,

3)  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

4)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

5)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów

w klasie, pomiędzy uczniami i innymi członkami społeczności szkolnej,

6)  prowadzenie określonej przepisami dokumentacji wychowawcy klasowego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, i plan pracy wychowawcy klasowego.

2.  Realizując swoje zadania, wychowawca:

1)  otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)  planuje i organizuje wspólnie z rodzicami uczniów różne formy życia zespołowego integrujące zespół klasowy,

3)  ustala treści i formę  zajęć tematycznych pozostających do jego dyspozycji,

4)  współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniając

i koordynując działalność wychowawczą wobec uczniów, szczególnie tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami oraz uczniów szczególnie uzdolnionych),

5)  ustala oceny z zachowania zgodnie z przyjętym w szkole trybem oceniania,

6)  utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych ich dzieci,

b)  współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych,

c)  otrzymywania od nich pomocy w działaniach własnych,

d)  włączania ich w życie klasy i szkoły,

e)  czuwania nad realizacją obowiązku szkolnego przez dziecko;

f)    usprawiedliwiania na pisemną lub ustną  prośbę rodzica nieobecności ucznia w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły,

g)  informowanie o postępach w nauce i zagrożeniu w promocji,

h)  organizuje co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego spotkania

z rodzicami, w celu wymiany informacji dotyczących spraw wychowawczych i postępów w nauce,

7)  współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

8)  inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

9)  organizuje opiekę dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz niezbędnej pomocy w tym zakresie,

10)   systematycznie informuje rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły,

11)   inicjuje i rozwija samorządową aktywność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym,

12)   systematycznie oddziałuje na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabiania pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska,

13)   wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły

i zajęciach pozalekcyjnych,

14)   rozpoznaje środowisko wychowawcze ucznia,

15)   udziela porady wychowawczej w przypadkach trudności edukacyjnych,niepowodzeń wychowawczych i wszelkich sytuacji patologicznych.

 

§ 33PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA, KARY I NAGRODYI. Obowiązki uczniów

 

Uczeń ma obowiązekprzestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

1.      Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

i w życiu szkoły,

2.      Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,

3.      Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobowy.

4.      Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

5.      Godnego reprezentowania szkoły.

6.      Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

7.      Usprawiedliwiania nieobecności do 7 dni po powrocie do szkoły w postaci pisemnego lub ustnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów,

8.      Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych

i wyrównawczych,

9.      Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

10.   Nie używania telefonu komórkowego,

11.   Szanowania poglądów i przekonań innych,

12.   Poszanowania każdej formy życia,

13.   Przeciwstawiania się złu,

14.   Dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej wizerunku

w środowisku,

15.   Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

16.   Dbania o piękno mowy ojczystej, poszanowania symboli narodowych

i  szkolnych,

17.   Troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

18.   Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

19.   Podporządkowania się zarządzaniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, poleceniom nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

20.   Przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez:

a)  okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

b)  przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c)  poszanowanie poglądów i przekonań innych,

d)  poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka,

e)  zachowanie tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

21.   Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów nie ulegać uzależnieniom:

a)  uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,

b)  nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,

c)  jest czysty i schludny.

22.   Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz,

23.   Za zniszczone mienie szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność materialną -   rodzice naprawiają zniszczone pomoce i urządzenia, lub pokrywają koszty napraw.

24.   Uczeń powinien być zadbany i czysty, a jego ubiór na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity (ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej, okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona, dziewczęta nie noszą zbyt krótkich spodenek lub spódnic).

25.   Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła - lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter uroczystości.

26.   Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych

i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.

27.   Strój odświętny (galowy) obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów klas VIII oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz:

a)  Dziewczęta – biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa, szara lub czarna spódnica lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach.

b)  Chłopcy – biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe, szare, czarne spodnie (ewentualnie garnitur).

28.    Elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie na jasnej gumie do chodzenia tylko po szkole; niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa jest noszenie, zwłaszcza w okresie letnim, butów nie zabezpieczających w sposób właściwy nóg przed poślizgiem, uderzeniem, itp.

29.   Dodatki i biżuteria powinna być skromna, bezpieczna: nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury). Dopuszczalne jest noszenie przez uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach - tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane. Noszona biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki.

30.   Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak

i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

31.   Zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. Wyjątkiem mogą być tylko makijaże aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na zabawy szkolne. Dopuszczalny jest korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej.

32.   Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób.

33.   Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela.

34.   Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy, inny nauczyciel.

                                                            

II. Prawa uczniów

 

Uczeń ma prawo do:

1.      Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.      Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.   

3.      Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

4.      Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

5.      Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów.

6.      Sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny.

7.      Pomocy w przypadku trudności w nauce

8.      Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

9.      Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów oraz księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

10.   Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

11.   Rzetelnej informacji o wymogach programowych, jakie powinien posiadać na daną ocenę.

12.   Opieki socjalnej w trudnej sytuacji materialnej,

13.   Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły,

14.   Swobody wyrażania opinii na temat treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień w sprawach związanych z treścią nauczania,

15.   Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania w ich rozwiązywaniu pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

16.   Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich,

17.   Wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym godności innych osób

18.   Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, pod opieką wychowawcy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

19.   Wyławiania w demokratycznych wyborach członków Samorządu Klasowego i aktywu Samorządu Uczniowskiego,

20.   Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

21.   Uczestnictwa w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez szkołę,

22.   Powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów; respektowania zasady że w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

23.   Dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego (w uzgodnionym terminie) sprawdzenia i oceny wiedzy,

24.   Pomocy ze strony kolegów.

 

III. Nagrody uczniów

 

1.  Uczeń ma prawo do nagród i dyplomów za osiągnięcia w:

a)  konkursach szkolnych i przedmiotowych,

b)  wynikach w nauce i zachowaniu i w osiągnięciach sportowych,

c)   promowaniu szkoły poprzez udział w działalności środowiskowej, regionalnej

2.  Za wzorową naukę i wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach

i zawodach sportowych oraz promowanie szkoły w środowisku uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a)  pochwała wychowawcy wobec klasy,

b)  pochwała dyrektora wobec szkoły,

c)   list pochwalny wychowawcy i dyrektora szkoły do rodziców,

d)  dyplom uznania,

e)  nagroda rzeczowa.

3.  Uczeń szczególnie angażujący się w życie szkoły (konkursy, działalność w różnych organizacjach, itp.) na zakończenie szkoły podstawowej otrzymuje specjalną nagrodę dyrektora szkoły.IV. Kary uczniów

1.  Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły oraz naruszanie ogólnie przyjętych norm postępowania uczeń ponosi konsekwencje przez:

a)  upomnienia wychowawcy klasy,

b)  upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły w obecności grupy wiekowej klas            I – III i IV - VIII,

c)   wykluczenie z uczestnictwa w imprezach szkolnych lub też zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

d)  przeniesienie do innej szkoły.

2.  Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność ucznia.§ 34

I.

1.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

2.  Od wykonania kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do wychowawcy, samorządu uczniowskiego, Dyrektora Szkoły, władz szkolnych.

3.  Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli w sposób rażący nie przestrzega on Regulaminu Szkoły, a wszelkie działania ze strony szkoły nie przyniosły zmian w zachowaniu ucznia.

 

II.

1.  W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć w tej sprawie skargę do wychowawcy i/lub dyrektora szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 14 dni ją rozpatrzyć i w formie pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby.

2.  W przypadku niezadowalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi, uczniowi i jego rodzicom  przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Ucznia lub skorzystanie z procedury przewidzianej w odrębnych przepisach.

3.  Priorytetem przy rozwiązywaniu spornych spraw przyznaje się metodom polubownym rozwiązywania sporów, w szczególności negocjacjom

i mediacjom.

4.  Przewiduje się następujące procedury składania i rozpatrywania skarg

w przypadku naruszenia praw ucznia:

a)  wnoszący skargi przyjmowani są przez :

-  dyrektora szkoły

-  wychowawców klas

b)  Skargi mogą być wnoszone:

-  pisemnie

-  drogą elektroniczną

-  ustnie

c)   W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć skargę pisemną lub ustną do wychowawcy lub/i dyrektora szkoły w terminie 14 dni od naruszenia praw.

d)  Skargi nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

e)  Wychowawca ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły o każdej złożonej skardze.

f)    Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,

o którym zawiadamia ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna), rozstrzyga w przedmiocie skargi w terminie 14 dni, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki w ciągu 3 dni. W przypadkach skomplikowanych wymagających konsultacji z organami zewnętrznymi np. z policją termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu do 30 dni. O sposobie rozpatrzenia skargi dyrektor zawiadamia  na piśmie wnioskodawców.

g)  Od rozstrzygnięcia dyrektora rodzic (prawny opiekun) może wnieść odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu skarg.

h)  uczeń i jego rodzice  mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego w zależności od rodzaju sprawy, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Ucznia lub Rzecznika Praw Dziecka,

                      

§ 35ZASADY  PRZYJMOWANIA  UCZNIÓW  DO  SZKOŁY
1.      Prawną podstawą działalności szkoły jest orzeczenie organizacyjne, które określa zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkoły.

2.      Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

3.      Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 do 15 roku życia. Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem pełnienia przez nie obowiązku szkolnego.

4.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do pojęcia nauki w klasie pierwszej.

5.      Do ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

b) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w danej klasie są miejsca (istnieją ku temu warunki).

6.      Obowiązkiem przedszkolno–szkolnym objęte zostaje dziecko 3-letnie oraz 4 i 5 – letnie. Obowiązek ten może być realizowany w przedszkolu lub szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na rok.

9.      Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze w zastępczych salach świetlicowych.

10.   Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców organizuje się zajęcia opiekuńcze

11.   Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12.   Do klasy programowo wyższej w ośmioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)  świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

b)  pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych,

c)  świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą

i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego przez szkołę w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

13.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem sztuki, techniki i wychowania fizycznego.

14.   Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

15.   Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, w którego obwodzie mieszka dziecko, może wydać zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki, niezależnie od miejsca zamieszkania.

16.   Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę, której Dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

17.   Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.

18.   Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie tej szkoły oraz powiadamiania o spełnianiu obowiązku szkolnego uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły odpowiednie placówki.

19.   Przewiduje się w szkole nauczanie indywidualne a w przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły oraz orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej istnieje możliwość zorganizowania nauczania indywidualnego, klasy wyrównawczej i integracyjnej na zasadach określonych zarządzeniami MEN.

 

§ 36WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY1.    Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły:

a)  z początkiem roku szkolnego lub w takcie jego trwania,

b)  do szkoły podstawowej zgodnie z rejonizacją wynikającą z miejsca zamieszkania ucznia i jego rodziców, lub do wybranej szkoły publicznej o ile dysponuje ona wolnymi miejscami, lub niepublicznej,

c)  do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2.    W przypadku, gdy kandydat ukończył szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończył szkołę za granicą do szkoły w Polsce jest przyjmowany na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

3.    Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

4.    Jeżeli uczeń zostaje przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego i nie ma możliwości dokonania jego klasyfikacji śródrocznej w terminie i według skali określonej w statucie szkoły to wyznacza się uczniowi czas na wyrównanie różnic programowych. 

5.     Jeżeli w klasie, do której uczeń  przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole może:

a)  uczęszczać na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole,

b)  uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

c)  kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

d)  uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

6.    Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

7.    Osoby będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

8.    Osoby te mogą korzystać również z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż  przez okres 12 miesięcy.

 

§ 37

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPWDAGOGICZNYCH

 

I.

1.  Dyrektor szkoły zatrudnia sprzątaczkę i konserwatora (umowa-zlecenie).

2.  Bezpośrednim przełożonym pracowników niepedagogicznych jest dyrektor szkoły.

3.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły.

4.  Pracownicy obsługi wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły związane bezpośrednio z realizacja zadań statutowych szkoły.

 

II.

1.  W Szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej.

2.  Opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka medycyny szkolnej, o której mowa w odrębnych przepisach.

3.  Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności udzielanie pomocy doraźnej w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz czuwanie nad prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia dzieci i młodzieży.

4.  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określają odrębne przepisy.

5.  Czas pracy pielęgniarki określają odrębne przepisy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 38

 

1.  Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.

2.  Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub, za jego zgodą, nauczycielem opiekunem praktyki a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

                                                            § 39

 

Obowiązek szkolny może być spełniany przez nauczanie indywidualne, indywidualny tok i program nauki po uzyskaniu opinii Dyrektora i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

                                                             § 40

 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w szkole podstawowej i trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończy 18 lat.

 

§ 41

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 42

 

Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 43

 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści:

 

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Tadeusza Kościuszki

w Korniaktowie Północnym

37 – 114 Białobrzegi

 

2.  Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami, ich wzory znajdują się w załączniku nr 1 do Statutu.

3.  Pieczęć urzędową szkoły ( z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak: świadectwo, kopie świadectwa, legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

4.  W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole, w którego skład wchodzą dyrektor szkoły oraz przedstawiciele spierających się organów.

5.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

6.  Integralną częścią Statutu są :

a) załącznik nr 1-  wzory pieczęci i stempli

a) załącznik nr 2 - Wewnątrzszkolny System Ocenienia

b) załącznik nr 3 – Program Wychowawczy

c) załącznik nr 4 – Program Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

d) załącznik nr 5 – Regulamin Wycieczek Szkolnych

e) załącznik nr 6 – Regulamin Rady Pedagogicznej

f) załącznik nr 7 – Regulamin Oddziału Przedszkolnego

7.  Statut, Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki „Żyj zdrowo i bezpiecznie” są spójne.

8.  Upoważnia się dyrektora szkoły do publikowania, w drodze własnego obwieszczenia, tekstu ujednoliconego statutu.

9.  Traci moc dotychczas obowiązujący Statut z dnia ………………………………

 

 Statut został przyjęty przez radę pedagogiczną na posiedzeniu w dniu …………………..

                                                                      Przewodniczący Rady Pedagogicznej