STATUT

Szkoły Podstawowej nr 2 

 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o szkole

 • 1.
 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 • niniejszego statutu.
 1. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Korniaktowie Północnym
 3. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Białobrzegach (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) , powiat łańcucki
 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 5. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.
 6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: -załącznik nr 1 do statutu

Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści - załącznik nr 2 do statutu

Dyrektor szkoły posługuje się pieczęcią o nazwie - załącznik nr 3 do statutu

 1. Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Białobrzegi.
 • 2.
 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:
 • I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I–III,
 • II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV–VIII.
 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 2. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 3. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.
 4. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka.
 5. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.
 • 3.

Ilekroć w dalszej treści statutu jest mowa o:

 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym,
 • dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Białobrzegi,
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 • uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych,
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi,
 • egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
 • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności,
 • indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć odział przedszkolny działający w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym,
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw treści kształcenia, w tym umiejętności, opisanych w formie ogólnych umiejętności, które powinno posiadać dziecko po zakończeniu edukacji przedszkolnej, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne oddziału przedszkolnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego i podczas realizacji zajęć z nauczycielem przedszkola, a także warunki i sposób realizacji tej podstawy programowej,
 • programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji treści kształcenia i wychowania oraz zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w czterech obszarach rozwoju dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,
 • dzieciach – należy przez to rozumieć również wychowanków oddziału przedszkolnego, o którym mowa w pkt 19,
 • oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych,
 • dzienniku lekcyjnym - należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny Librus.

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1

Główne cele szkoły

 • 4.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.
 3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności:
 • bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami,
 • dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
 • kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
 1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych.
 2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:
 1. tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 2. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 3. tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, nienaruszających dobra innych osób,
 4. równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
 1. obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną potrzebujących tej pomocy,
 2. w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
 3. mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiem-terapeutą,
 • rozwija zainteresowania uczniów, organizując:
 1. koła zainteresowań,
 2. zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki,
 3. dodatkowe pytania i zadania na ocenę celującą na testach i sprawdzianach,
 4. zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych,
 • sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:
 1. prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je,
 2. organizuje zajęcia integracyjne,
 3. zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki,
 4. współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 5. współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
 6. współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo – policją,
 7. gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej,
 8. umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
 9. umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej,
 10. organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę,
 11. organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 1. ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole,
 2. organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę,
 3. sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami,
 4. ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 5. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
 6. organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 7. równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć,
 8. zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
 9. zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku,
 10. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie,
 11. przestrzeganie praw ucznia,
 12. prowadzenie rozmów i mediacji prowadzących do rozwiązywania problemów,
 13. kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia, oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali,
 14. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego,
 15. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców pogadanek tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat,
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły:
 1. wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 2. zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów, w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku,
 3. przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela-organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane,
 5. zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa,
 6. ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków,
 • powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy, zapewniając:
 1. ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości,
 2. pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
 3. warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców,
 • prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:
 1. rozbudza zainteresowanie problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej,
 2. udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów,
 • kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez:
 1. organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
 2. udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, umacniając w ten sposób więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską,
 3. udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym,
 4. zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
 5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:
 1. organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 2. realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
 3. sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
 4. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 5. tworzenie warunków do rozwoju ucznia przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
 6. współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej,
 7. bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły,
 8. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły,
 • organizuje wolontariat w szkole, a w tym zakresie:
 1. zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu i propaguje ją,
 2. kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
 3. uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
 4. uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 5. wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, w sprawowaniu opieki nad uczniami klas młodszych, w pracy na rzecz biblioteki szkolnej,
 6. kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 7. organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz innych osób i zwierząt,
 • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:
 1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
 2. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
 3. promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”,
 • realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:
 1. diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
 2. udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
 3. prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i predyspozycji.
 • organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw.
 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5, realizują nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 2. Cele, o których mowa w ust. 5, szkoła osiąga poprzez:
 • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości,
 • umożliwianie uczniom poznania podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego,
 • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym,
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym,
 • realizację zadań związanych z organizowaniem kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw.
 1. Celem wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania, nauczania – uczenia się, w efekcie którego osiągnie ono dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Oddział przedszkolny w szkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Rozdział 2

Formy realizacji zadań szkoły

 • 5.
 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły i wpływające na jej rozwój organizacyjny.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych,
 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, kształtujące aktywność i kreatywność uczniów,
 4. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 5. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.
 6. W sytuacji zawieszenia zajęć na czas oznaczony działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły i oddziałów przedszkolnych może być organizowana w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać z:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów lub dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami lub dziećmi,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów i dzieci w oddziałach przedszkolnych innego niż określone w pkt.1)-3) – w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do skorzystania z:
  • organizacji dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako języka obcego w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
  • dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnic programowe,
  • nauki w oddziale przygotowawczym,
  • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych dla polskich uczniów.
 2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 5, są organizowane na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 4. Szkoła prowadzi konsultacje dla rodziców i uczniów określone odrębnymi przepisami.
 • 6.
 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone planem nauczana zgodnym z ramowym planem nauczania są prowadzone dla całego oddziału w klasach IV–VIII w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć trwa 45 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.
 3. Podziału oddziału na grupy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych obowiązkowych dla ucznia dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ramowych planach nauczania, a podział uwzględnia się w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5, szkoła organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej. W oddziałach przedszkolnych zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się w oddziałach, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej.

DZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • 7.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • rada rodziców.

Rozdział 1

Dyrektor szkoły

 • 8.
 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zadaniem dyrektora szkoły jest w szczególności:
 • sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • występowanie w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 • przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym,
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole,
 • sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej sporządzaniem przez nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej,
 • przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady,
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
 • dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole oraz o powierzone mienie,
 • opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia,
 • podejmowanie działań zapewniających szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi szkoły,
 • ustalanie i egzekwowanie przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły na podstawie przedstawionych przez nauczycieli propozycji programów nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.
 4. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa w § 7.
 • 8a.
 1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje z uwzględnieniem w szczególności:
 • równomiernego obciążenia uczniów i dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizycznych uczniów i dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 • konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
 1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie dłużej niż 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut.
 2. W oddziałach przedszkolnych godzina zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 30 minut.
 3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym.
 4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
 • tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
 • tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia w oddziałach przedszkolnych,
 • tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oddziałach przedszkolnych.
 1. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla uczniów i dzieci, którzy i które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia lub dziecka.
 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci.
 3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą być organizowane dla uczniów i dzieci krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 • 9.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie:
 1. wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
 3. skreślenia z listy uczniów,
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej wstrzymuje dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 3

Samorząd uczniowski

 • 10.
 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 6. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
 2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

Rozdział 4

Rada rodziców

 • 11.
 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 22 niniejszego statutu,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie projektów eksperymentów,
 • opiniowanie oceny pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 • wskazywanie własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
 • opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne organizacje,
 • wypowiadanie się (w ramach konsultacji) w sprawie szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenu wokół szkoły w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu,
 • składanie wniosku o ocenę pracy nauczyciela.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

 

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły

 • 12.
 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

3a. W okresie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii czynności organów szkoły mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie protokołu.

 1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 2. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tzn. radę rodziców, w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
 6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 7. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

Rozdział 6

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

 • 13.
 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:
 • dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje,
 • dyrektor szkoły przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk,
 • dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,
 • dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział 1

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

 • 14.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 4. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 45.
 5. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w dziale VIII niniejszego statutu.
 6. W szkole funkcjonują oddziały ogólnodostępne realizujące podstawę programową zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania oraz oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • 15.

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasach I-III nie może być większa niż 25.

a) Jeśli liczba uczniów wynosi ponad 25 Dyrektor szkoły dokonuje podziału oddziału na dwa oddziały.

b) Dyrektor szkoły może odstąpić od w/w podziału zwiększając liczbę   uczniów w oddziale ponad 25 pod warunkiem  uzyskania zgody organu prowadzącego na odstąpienie od podziału oddziału.

c) W  przypadku kiedy liczba uczniów w oddziale jest niższa niż 25 dopuszcza się organizację nauczania w  klasach łączonych.

d) Liczba uczniów w klasach łączonych nie może być większa niż 25.

2. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

3. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

 • 16.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły oraz oddziałów przedszkolnych działających w szkole opracowuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem ramowych planów nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy zrzeszających nauczycieli.
 3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć,
 • liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 • liczbę pracowników administracji i obsługi,
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • liczbę oddziałów poszczególnych klas,
 • liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,
 • dla poszczególnych oddziałów:
 1. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone,
 2. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 3. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 4. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 5. tygodniowy lub semestralny wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli,
 • liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe,
 • liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 1. Arkusz organizacji szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w tym oddziale, w tym:
 • liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 • imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, a także liczbę etatów przeliczeniowych tych nauczycieli,
 • liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego,
 • liczbę oddziałów przedszkolnych,
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych,
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym,
 • czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych,
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 1. Arkusz organizacji szkoły dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. Organ prowadzący zatwierdza arkusz do dnia 29 maja każdego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji szkoły w formie aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 4. Dyrektor szkoły, wziąwszy pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.
 6. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 7. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 8. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.
 • 17.
 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem (lub za jego zgodą) a poszczególnymi nauczycielami, zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.
 • 18.

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 • 19.
 1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest u dyrektora szkoły.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.
 • 20.
 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.
 2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczycieli ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
 3. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną opracowuje propozycję zajęć pozalekcyjnych.
 4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.
 5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej.
 8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej, w godzinach otwarcia szkoły, oraz po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez uczniów w nich uczestniczących.
 9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 8, z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
 10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 9, jest obowiązany zapoznać się z postanowieniami regulaminu organizacji imprez okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych i przestrzegać tych postanowień.
 11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są w dziennikach innych zajęć.
 12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.
 13. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na występujące okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze w szkole organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 14. Zajęcia, o których mowa w ust. 13, mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
  • materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (www.epodreczniki.pl),
  • materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły,
  • środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory (np. Teams), platformy meetingowe).

Rozdział 2

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • 21.
 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.). Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
 • szczególnych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 1. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni zwani dalej „specjalistami”.
 2. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 5. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:
 • rodzicami ucznia,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • psychologiem i pedagogiem szkolnym,
 • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom szkoły w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 4. Do zadań psychologa szkolnego należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków,
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym,
 • spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z uczniem w domu, kierowania ich w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,
 • uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
  • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnienia dostępności uczniom ze szczególnymi potrzebami,
  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
  • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
  • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Rozdział 3

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

 • 22.
 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.
 2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału.
 6. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.
 7. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.

 

Rozdział 4

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • 23.
 1. Do szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w § 3 pkt 17.
 3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
 • pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

Rozdział 5

Organizacja indywidualnego nauczania

 • 24.
 1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem.
 2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
 4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
 10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub dziecka i w porozumieniu z organem prowadzącym umożliwia uczniowi lub dziecku, posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • 25.
 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.
 2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednych, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednych, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
 5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 6. Z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzic lub nauczyciel.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
 10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
 11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
 12. Uczeń, począwszy od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 70.

 

 

 

 

 

Rozdział 6

Organizacja świetlicy szkolnej

 • 26.
 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, na wniosek rodziców, lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły, lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.
 2. Podczas zajęć świetlicowych zapewnia się uczniom:
 • bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 • pomoc w nauce,
 • odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
 1. Świetlica w szczególności organizuje:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny,
 • pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym,
 • gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia,
 • warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia,
 • zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną,
 • zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 1. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców.
 2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
 3. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.
 4. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.
 5. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć oraz potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
 7. Informacje na temat godzin pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
 8. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do dyrektora szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
 9. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się do 15 kwietnia roku poprzedzającego przyjęcie do świetlicy. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.
 10. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się.

 

 

Rozdział 7

Organizacja stołówki szkolnej

 • 27.
 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole może być zorganizowana stołówka.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w drodze wewnętrznego zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2:
 • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 1. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się przerwę obiadową dla klas I–VIII,
 2. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków dyrektor szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli.
 3. Na każdej z przerw, o których mowa w ust. 5, dyżuruje co najmniej jeden nauczyciel.

 

Rozdział 8

Organizacja biblioteki szkolnej

 • 28.
 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

1a. Ze względu na okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, w sytuacji zawieszenia zajęć uczeń ma prawo dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość.

 1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.
 2. W skład biblioteki wchodzą:
 • wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego,
 1. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
 2. Do zbiorów bibliotecznych należą: książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 • 29.
 1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i są one dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru.
 2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, których zadaniem jest:
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
 • podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
 • umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli,
 • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.
 • 30.
 1. Biblioteka współpracuje z:
 • uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia,
 • nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej,
 • innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych,
 • instytucjami kultury i stowarzyszeniami, zgodnie z potrzebami.
 1. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479).
 2. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierającą w środku napis „Biblioteka”, a w otoku pełną nazwę szkoły.

 

 

Rozdział 9

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

 • 31.
 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.

1a. W przypadku zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4, realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją zajęć, w tym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci.

 1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co 2 lata przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole.
 3. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2.
 4. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych. Ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć. W przypadku zagrożenia, opuszcza wraz z uczniami to miejsce i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
 6. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte.
 7. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.
 8. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
 9. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku szkolnego.
 10. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
 11. Wyjazdy na zawody sportowe każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.
 • 32.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
 2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.
 3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do ich zakończenia, z wyjątkiem:
 • uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. 7.45 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej niż przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy,
 • uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
 2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
 • nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne,
 • za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi – nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia,
 • za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej.
 1. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia.
 2. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły, może:
 • na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia, zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice,
 • zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi, na wniosek higienistki, wychowawcy lub innego nauczyciela; w tym wypadku:
 1. niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami,
 2. ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica upoważniona; niewskazane jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej (w szczególnych przypadkach dopuszcza się wypuszczenie chorego dziecka na pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub jako wiadomość sms do wychowawcy ).
 3. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.
 4. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych uczeń, który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
 5. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
 6. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.
 7. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.
 8. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły.
 9. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być zgłoszona.
 10. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel-organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
 11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego - w uzasadnionych przypadkach, powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
 12. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 13. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.
 14. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 15. Dyrektor w trybie natychmiastowym zawiadamia rodziców ucznia o którym mowa ust. 19. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicem (np. rodzice nie odbierają telefonu) dyrektor powiadamia policję o zaistniałej sytuacji.
 16. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.
 17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły zgłasza na policję.
 18. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, obowiązkowo niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

Rozdział 10

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • 33.
 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
 2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
 3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
 4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
 5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji.
 6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

 

Rozdział 11

Organizacja wolontariatu w szkole

 • 34.
 1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego można zorganizować pracę wolontariatu uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Koła Wolontariatu, zwanego dalej „Kołem”.
 2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców, na rzecz potrzebujących.
 3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Kole Wolontariatu.
 4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.
 5. Nieletni członkowie Koła zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców na działanie w wolontariacie.
 6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
 • środowisko szkolne,
 • środowisko pozaszkolne.
 1. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do Koła, zakres jego działania i realizowanych zadań określa program Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób, w miejscu i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariatu. Wzór porozumienia i inne szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania Koła reguluje regulamin Koła.
 3. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz:
 • stowarzyszenia, którego jest członkiem,
 1. Działalność wolontariatu jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.
 2. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 

Rozdział 12

Działalność innowacyjna szkoły

 • 35.
 1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.
 2. Innowacje realizowane w szkole mają charakter działań stymulujących jej rozwój. Są integralnym elementem działalności. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
 4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe i organizacyjne zapewnia dyrektor szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę, w przypadku gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.
 6. Innowacja wymagająca nakładów finansowych może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.
 7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.
 8. Zasady innowacji w postaci opisu opracowuje zespół autorski lub autor innowacji, z którymi autor innowacji zapoznają radę pedagogiczną.
 9. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w szkole po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji,
 • opinii rady pedagogicznej,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
 1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.
 2. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.

Rozdział 13

Współpraca szkoły z rodzicami

 • 36.
 1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
 • organizację zebrań poszczególnych oddziałów według wcześniej przedstawionego harmonogramu,
 • prowadzenie konsultacji, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,
 • organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. Święto Szkoły, jasełka, Dzień Wiosny,
 • włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły,
 • udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 • możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
 • uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,
 • wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców,
 • pomocy materialnej ze strony władz publicznych w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole,
 • zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami, w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w szkole,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły,
 • wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych, takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,
 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
 • angażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole,
 • przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych,
 • osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
 • poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
 1. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
 • objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 • odroczenie obowiązku szkolnego,
 • przyspieszenie obowiązku szkolnego,
 • objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem,
 • objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki,
 • realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1.
 2. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami, wykorzystując w tym celu telefon, pocztę e-mailową, komunikatory lub dziennik elektroniczny.
 • 37.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 • 38.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odpowiedniego odżywiania oraz odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 14

Pomoc materialna dla uczniów

 • 39.
 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Pomoc materialna ma charakter socjalny.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 • wyprawka szkolna,
 • zasiłek losowy.
 • 40.
 1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego.
 2. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
 1. W okresie zawieszenia zajęć oraz w okresie prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość szkoła na miarę swoich możliwości może uczniom lub dzieciom wypożyczyć sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem (opiekunem prawnym).
 2. Dla ucznia lub dziecka, niemogącego realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania z uwagi na trudną sytuację rodzinną, na wniosek rodziców dyrektor szkoły organizuje zajęcia na terenie szkoły.

 

Rozdział 15

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

 • 41.
 1. W zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły dyrektor szkoły tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.
 2. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
 3. Spotkania zespołów są protokołowane.

 

Rozdział 16

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • 42.
 1. Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami za zgodą i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 2. Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jest oddziałem szkolnym tworzonym dla uczniów, którzy:
 • nie znają w dostatecznym stopniu języka polskiego,
 • wcześniej uczęszczali do szkoły za granicą Polski, a obecnie podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki w Polsce,
 • wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 1. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25.
 2. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
 3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów wychowawczych. Programy są dostosowane pod względem zakresu treści oraz form i metod ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów.

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 43.
 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określają zapisy ustawy Karta Nauczyciela, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szkoły.
 4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138).

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli

 • 44.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 • poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela,
 • swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 • wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-wychowawczego,
 • wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami,
 • korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem funkcji służbowych,
 • pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
 • zapewnienie warunków do rozwoju ucznia,
 • zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły,
 • wybór programu nauczania oraz

a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas IV–VIII,

          b)  jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego

              do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów danego oddziału – dla uczniów   

              klas I–III,

 1. materiałów ćwiczeniowych.
 • zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem,
 • kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywanie jej na zajęciach przez siebie prowadzonych,
 • udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów i sukcesów,
 • uwzględnianie w swojej pracy udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
 • stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności,
 • precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów,
 • przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów,
 • pełna realizacja podstawy programowej,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat,
 • zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, specjaliście,
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu,
 • ochrona danych osobowych swoich uczniów,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły, w tym przygotowywanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej co najmniej dwa razy w roku; sprawozdania zawierają informacje o:
 1. realizacji podstawy programowej w aspekcie ilościowym (co zostało zrealizowane) i jakościowym (poziom wiedzy i umiejętności uczniów),
 2. realizacji programów własnych i innowacji,
 3. współpracy z rodzicami,
 4. współpracy ze środowiskiem,
 5. udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6. realizacji zadań zawartych w rocznym planie pracy szkoły.
 7. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, o których mowa w § 5, a w szczególności:
 • sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych,
 • uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej,
 • jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej,
 • sprawuje dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo,
 • odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem, indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
 • przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole,
 • przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły,
 • uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego,
 • stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
 • niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współpracuje z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • 44a.
 1. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na odległość, korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
 • informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające:
 1. ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
 2. integralność danych,
 3. przeciwdziałanie uszkodzeniom,
 4. rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych,
 • komunikatory: Facebook/Messenger, dziennik elektroniczny Librus, e-mail lub środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams, Classroom Meet, ZOOM,
 • inne niż wskazane w pkt 1 i 2, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
 1. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego rozkładu zajęć dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 5 ust. 4 nauczyciele oddziałów przedszkolnych przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatorów lub aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli, a także informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 3. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 5 ust. 4 nauczyciele – wychowawcy klas I-III informują uczniów i rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, e-mail oraz aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli.
 4. Nauczyciele – wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, Platformy Office 365 (w tym aplikacji Teams), Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz email.
 • 44b.
 1. W przypadku uczniów i dzieci nieposiadających dostępu do Internetu ustala się zasady przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciel w oddziale przedszkolnym przesyła poprzez komunikator lub na telefon komórkowy rodzica dziecka, o którym mowa w ust. 1, informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Rodzice przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
 3. Uczniom klas I-VIII, o których mowa w ust. 1, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy ucznia lub rodzica informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 4. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez uczniów zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
 5. Uczniom i dzieciom, o których mowa w ust. 1, korzystającym z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica lub ucznia informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia lub dziecko w domu.

 

 

 

 • 44c.
 1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie rzeczywistym uczeń lub rodzic dziecka loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mogą dołączać do rozpoczętej przez nauczyciela rozmowy.
 3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń ma włączoną kamerę. Mikrofon uczeń włącza na wyraźną prośbę nauczyciela.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć uczniowie nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu.
 5. W zajęciach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie. W klasach młodszych pracę ucznia mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela.
 6. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
 7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć uczniom, którzy nie mogli wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym.
 8. Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w ust. 1, osobom spoza danego oddziału lub danej klasy.
 9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w ust. 1, został udostępniony osobie postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie.
 10. Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 11. Uczeń powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w ust. 1, zadbać o to, by w miarę możliwości znaleźć miejsce, w którym będzie miał odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).
 12. Domownicy powinni wiedzieć, kiedy uczeń bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1, i nie powinni przeszkadzać podczas ich trwania.
 13. Jeżeli uczeń posiada słuchawki (np. do telefonu), może podłączyć je do urządzenia, z którego będzie korzystać podczas zajęć, o których mowa w ust. 1. Uczeń powinien wyciszyć telefon lub wyłączyć przychodzące powiadomienia.
 14. Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w ust. 1, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, przybory do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, uczeń przygotowuje przed zajęciami.
 15. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1.
 16. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń:
 • słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć,
 • wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć,
 • korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko w celu komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem zajęć; uczeń, który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice (opiekunowie prawni),
 • słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć,
 • zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela,
 • pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę,
 • odnosi się do innych z szacunkiem,
 • używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji,
 • może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela.
 1. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń powinien skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób.
 2. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł.
 3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu się w sieci oraz zasadach netykiety.

Rozdział 2

Zadania wychowawcy oddziału

 • 45.
 1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
 2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
 3. Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
 4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 • 46.
 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
 • sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału,
 • diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów,
 • rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,
 • podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny,
 • kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym,
 • nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych,
 • informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych,
 • informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym,
 • prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,
 • opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału,
 • systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 • analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej,
 • powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na około miesiąc przed zakończeniem okresu (roku),
 • powiadomienie ucznia na około 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (rocznych),
 • informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji.
 1. Wychowawca oddziału w swoich działaniach ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczącymi w danym oddziale i rodzicami uczniów.
 • 47.

Wychowawca oddziału ma prawo:

 • otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony oraz umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym,
 • kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne itp.),
 • rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc,
 • decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.
 • 48.

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

 • prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.,
 • zakłada „teczkę wychowawcy”, w której prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich i inną dokumentację uczniowską (np. notatki ze spotkań indywidualnych z rodzicami),
 • podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej,
 • informowanie rodziców ucznia o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach,
 • efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora dotyczących jego wychowanków,
 • stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

 

Rozdział 3

Zadania nauczycieli specjalistów

 • 49.

Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:

 • indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami jej wymagającymi,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych,
 • koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny,
 • koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.
 • 50.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy,
 • współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 51.

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 52.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 53.

Nauczyciele specjaliści przygotowują w każdym roku szkolnym plan swojej pracy i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

 

Rozdział 4

Zadania nauczycieli bibliotekarzy

 • 54.
 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:
 • gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne,
 • udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych,
 • prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury,
 • dokonuje konserwacji zbiorów,
 • prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów,
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,
 • uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 • rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze,
 • prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa,
 • prowadzi dokumentację pracy biblioteki.
 1. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje z działem księgowości porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

Rozdział 5

Pracownicy obsługi

 • 55.
 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi.
 2. Pracownicy obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
 3. Stosunek pracy z pracownikami obsługi przedszkoli i szkół publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510) i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 4. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia, w czystości i porządku.
 5. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy w szczególności:
 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
 • sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań,
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników niepedagogicznych obsługi, ustala dyrektor szkoły.
 2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

Rozdział 1

Ogólne zasady oceniania

 • 56.

W szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.

 • 57.
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz na formułowaniu oceny. Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i roczne określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

1a. Szczegółowe cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego określa ustawa oraz przepisy wykonawcze dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • bieżące ocenianie i klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania:
 1. odpowiedzi ustne,
 2. prace pisemne,
 3. zadania praktyczne,
 4. różne formy pracy na lekcji,
 5. analizę efektów końcowych pracy ucznia, np. projekty,
 6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 7. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru (roku szkolnego),
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 • 58.
 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 • bieżące,
 • klasyfikacyjne: śródroczne, roczne, końcowe.
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi - podczas omawiania prac i jego rodzicom - podczas spotkań z nauczycielem, na prośbę rodzica.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
 5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.
 • 59.
 1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:
 • monitorowanie pracy ucznia,
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomagające mu w uczeniu się przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć, oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie do dalszej pracy,
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. W oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy oraz dla uczniów z Ukrainy uczących się w oddziałach ogólnodostępnych nie stosuje się skali ocen bieżących ani skali ocen śródrocznych. Oceny bieżące i ocenę śródroczną zastępuje informacja zwrotna.
 2. Ocena w postaci informacji zwrotnej odnosi się do ustalonych przez nauczyciela kryteriów oceniania przedstawionych uczniowi. Kryteria i informacja zwrotna są podawane uczniowi w tłumaczeniu lub w języku polskim w formie krótkich, jednoznacznych i prostych zwrotów, których treść jest możliwa do przetłumaczenia, np. w aplikacji Tłumacz Google.
 3. Ocena podawana w formie informacji zwrotnej ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie:
  1. co uczeń robi dobrze,
  2. co i jak wymaga poprawy,
  3. jak powinien dalej się uczyć.
 4. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przechowuje się w szkole.
 • 60.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 1. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem należy ponadto:
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • dostosowanie metod i form pracy do możliwości psycho-fizycznych ucznia,
 • ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu,
 • dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej,
 1. Ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
 • ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia,
 • przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania,
 • ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z:
 • realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym,
 • wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców (załącznik nr 4 do statutu) oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii,
 • realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii (w miejscu oceny należy wpisać „zwolniony”),
 • nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 1. Do zadań rady pedagogicznej związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • jeden raz na danym etapie edukacyjnym, wziąwszy pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,
 • przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.
 1. Ustala się następujące kryteria oceniania:
 • ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
 • ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie.
 1. Częstotliwość i rodzaje oceniania:
 • bieżące,
 • kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału),
 • w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne,
 • w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia może mieć najwyżej trzy prace klasowe,
 • Sprawdzian (praca klasowa/wypracowanie) obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż 3 jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku (w terminarzu), natomiast kartkówki (obejmujące okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane.
 1. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń był nieobecny przez dłuższy czas w szkole, nie mógł napisać wypracowania/sprawdzianu z całą klasą, to ta nieobecność jest zaznaczona w dzienniku skrótem „nb”. Uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian/wypracowanie w terminie ustalonym z nauczycielem z uwzględnieniem czasu potrzebnego na nadrobienie zaległości.
 2. Jeżeli uczeń był nieobecny tylko na zapowiadanym sprawdzianie/wypracowaniu to ta nieobecność jest zaznaczona w dzienniku skrótem „nb”. Uczeń jest zobowiązany napisać ten sprawdzian/wypracowanie na kolejnej najbliższej lekcji z danego przedmiotu.
 3. Po napisaniu sprawdzianu otrzymaną ocenę wpisuje się obok symbolu nb.
 4. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.
 5. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem.

Podczas poprawiania ocen cząstkowych należy kierować się następującymi zasadami:

 1. uczeń ma prawo jednokrotnie poprawiać ocenę niedostateczną w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania oceny (formę ustala nauczyciel);  
 2. ocena poprawiona odnotowana jest w dzienniku obok oceny poprawianej,
 3. uczeń może poprawiać tylko sprawdziany (większą partię materiału)
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 5. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dostarcza ją do szkoły, a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje pedagog szkolny przez okres nauki ucznia w szkole.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 7. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).
 8. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
 9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego (w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru).
 10. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez:
 • uczniów, poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego,
 • rodziców, poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach,
 • nauczycieli stosujących dany system,
 • dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu,
 • badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.
 • 61.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Rozdział 2

Ocenianie uczniów w klasach I–III

 • 62.
 1. W klasach I–III, oceny śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.
 3. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.
 4. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I–III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych stosuje skalę ocen, o której mowa w ust. 7, poinformowawszy o tym uczniów i rodziców uczniów.
 7. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala się według następującej skali:

Lp.

Ocena słowna

Ocena cyfrowa

Skrót

1.

celujący

6

cel

2.

bardzo dobry

5

bdb

3.

dobry

4

db

4.

dostateczny

3

dst

5.

dopuszczający

2

dop

6.

niedostateczny

1

ndst

 • Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.
 • Uwzględnia się ocenianie uczniów znakami „+”, które mogą być zastąpione ocenami (wg zasad ustalonych przez nauczycieli). Znakiem „–” zaznacza się braki np. zadań domowych, zeszytów, przyborów itp., które można zastąpić ocenami (wg zasad ustalonych przez nauczycieli).
 1. Plusy i minusy nauczyciel odnotowuje w dzienniku. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W przypadku nieobecności ucznia na terminowo ustalonej pracy pisemnej uczeń powinien ją zaliczyć w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 • W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-” przy ocenach wg skali podanej w ust. 7.
 • W przypadku uczniów posiadających opinię lub orzeczenie z poradni PPP, oceny z każdych zajęć edukacyjnych odnoszą się do jego możliwości, zaangażowania i wkładu pracy.
 1. Na ocenę wiadomości nie może mieć wpływu zachowanie się ucznia oraz jego cechy osobowościowe.
 • Ocena śródroczna jest dokumentowana pisemniei zamieszczana w arkuszu ocen, zaś ocena roczna w klasach I – III jest dokumentowana w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen.
 1. Oceniając zachowanie uczniów klas I–III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, poinformowawszy o formie oceniania uczniów i ich rodziców.
 • 63.

Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla:

 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.

 

Rozdział 3

Klasyfikowanie uczniów w klasach IV - VIII

 • 64.
 1. Śródroczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich uczniów w szkole według następującej skali:

Lp.

Nazwa oceny

Stopień wyrażony cyfrą

Skrót oceny

1.

celująca

6

cel

2.

bardzo dobra

5

bdb

3.

dobra

4

db

4.

dostateczna

3

dst

5.

dopuszczająca

2

dop

6.

niedostateczna

1

ndst

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.
 2. Oceny bieżące, cząstkowe i okresowe oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według skali przedstawionej w ust. 1. Przy ocenianiu bieżącym jak i propozycji ocen śródrocznych dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+” lub „–”, przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „–” obniża ocenę o pół stopnia.
 3. Dopuszcza się w zapisie w dzienniku używanie samodzielnie istniejących symboli „-” lub „+”.
 4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują w formie pisemnej przedmiotowe zasady oceniania obejmujące m.in. wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 5. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje za:

a)  odpowiedzi ustne,

b) sprawdziany obowiązkowe pisemne trwające 45 minut

c) kartkówki obejmujące od 1 do 3 lekcji,

d)  umiejętność korzystania ze źródeł informacji,

e)  wykonywane doświadczenia i prace wytwórcze,

g)  zeszyt przedmiotowy,

h)  aktywność na zajęciach,

 i) obowiązkowość uczniów, poprzez którą rozumie się aktywność i    nieprzygotowanie do lekcji:

1. aktywność: za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje (+). Każdy nauczyciel ustala liczbę (+) na poszczególne oceny bieżące.  W szczególnych przypadkach, jeśli wiedza ucznia wykracza znacznie ponad podstawę programową, uczeń może otrzymać ocenę celującą za jedną odpowiedź;

 2. a) gdy uczeń nie pracuje na lekcji może otrzymać (-). Liczbę „-” przeliczanych na ocenę ustala każdy nauczyciel w ramach przedmiotowych zasad oceniania

 b) za brak obowiązkowości uczeń otrzymuje minus. Liczbę „-” przeliczanych na ocenę ustala każdy nauczyciel w ramach przedmiotowych zasad oceniania

c) za brak obowiązkowości (nieprzygotowanie do zajęć) uznaje się:

a.    brak zadanej pisemnej i/lub ustnej pracy domowej;

b. brak zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń, przyborów    geometrycznych i atlasów;

c. stroju gimnastycznego lub obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego;

d.  materiałów na lekcje plastyki i techniki.

3. Brak któregokolwiek ze składowych obowiązkowości uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Za nieprzygotowanie, które nie zostało zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Na jednej lekcji (w wyjątkowych sytuacjach) uczeń może otrzymać (-) z każdej sfery obowiązkowości.

 1. Śródroczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalone według następującej skali:

Lp.

Nazwa oceny

Skrót oceny

1.

wzorowa

wz

2.

bardzo dobra

bdb

3.

dobra

db

4.

poprawna

pop

5.

nieodpowiednia

ndp

6.

naganna

ng

 1. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali, o której mowa w ust. 1 i 7.
 2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.
 3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 • 65.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na:
 • podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
 • podsumowaniu zachowania ucznia,
 • ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych,
 • ustaleniu oceny śródrocznej zachowania,

z tym że w klasach I–III w przypadku:

 1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
 2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia lub lutego, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEiN na dany rok szkolny.
 4. Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na ok. cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych śródrocznych i rocznych, ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.
 6. Na ok. miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
 7. Rodzice potwierdzają odbiór informacji w/w własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany ją poprawić. O formie i terminie decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
 9. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do wystawienia oceny niższej niż proponowana ocena śródroczna lub roczna, jeśli w dalszym toku oceniania bieżącego uczeń nie wywiązuje się z obowiązków, nie spełnia kryteriów na daną ocenę.
 10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • 66.
 1. Klasyfikacja roczna polega na:
 • podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
 • podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
 • ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych,
 • ustaleniu oceny rocznej zachowania.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 67.
 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
 2. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17.
 • 68.
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednych, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

 

Rozdział 4

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

lub rocznej oceny z zachowania

 • 69.
 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z zaopiniowaną przez wychowawcę pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:
  1. systematycznie i solidnie pracował przez cały rok;
  2. korzystał z możliwości poprawiania ocen zgodnie z ustalonymi zasadami;
  3. zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej;

oraz ocena za pierwsze półrocze była co najmniej taka o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

 1. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z ust. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu opiniuje podanie.
 2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
 3. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.
 4. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych – także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, zajęć plastycznych lub wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę zajęć praktycznych.
 5. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny, oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
 7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.
 8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 9. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku . Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
 10. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
 • wychowawca klasy,
 • nauczyciel uczący w danej klasie,
 • pedagog lub psycholog szkolny,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 1. Ocena zachowania może być zmieniona, w przypadku gdy uczeń:
 • aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego,
 • pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami,
 • reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

 

 

Rozdział 5

Egzaminy klasyfikacyjne

 • 70.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
 • uczniów, o których mowa w § 68 ust. 2,
 • ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą,
 • ucznia realizującego indywidualny tok nauki,
 • ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.
 1. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2–4, oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego,
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
 2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 71 ust. 1 oraz § 72 ust. 1.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt 3–4, nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 6

Egzamin poprawkowy

 • 71.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 64 ust. 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 72 ust. 1.
 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3,
 • termin egzaminu poprawkowego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 60 ust. 7 pkt 3.

 

Rozdział 7

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

 • 72.
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii zastrzeżenia wnosi się z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3a. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w § 5 ust. 4 komisja, o której mowa w ust. 3, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych w formie pisemnej z wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.

 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 71 ust. 1.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, o której mowa w ust. 3, wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 ustalającej ocenę roczną z zachowania, wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca oddziału,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 • pedagog szkolny,
 • psycholog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

Rozdział 8

Promowanie ucznia

 • 73.
 1. Uczeń klasy I–III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III na wniosek:
  1. wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców,
  2. rodziców, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
 • wychowawcy oddziału, w porozumieniu z rodzicami,
 • rodziców, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 64 ust. 1 i 2.
 2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17.

 

 • 74.
 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 64 ust. 1 i 2, i przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty, o którym mowa w § 3 pkt 13.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

 

 • 75.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • 76.
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

Rozdział 9

Zasady oceniania zachowania uczniów

 • 77.
 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.
 2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • 78.
 1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 64 ust. 7.
 2. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala, wziąwszy pod uwagę:
 • samoocenę ucznia,,
 • opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie,
 • opinię klasy.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • nieobecne godziny usprawiedliwione,
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.
 2. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania.
 3. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 72 ust. 1.
 • 79.
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą i który spełnia co najmniej 5 z poniżej wymienionych punktów:
 • jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności,
 • rozwija swoje zainteresowania, co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią,
 • stanowi wzór kulturalnego zachowania,
 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych),
 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą, podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym,
 • jest wolontariuszem,
 • działa w organizacjach młodzieżowych,
 • rozwija tradycje szkoły.
 1. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą i który dodatkowo:
 • przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego,
 • nieobecności usprawiedliwia w terminie,
 • ma liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieprzekraczającą 5 godzin lekcyjnych,
 • nie spóźnia się na zajęcia,
 • cechuje się nienaganną kulturą osobistą w zachowaniu i kulturą słowa,
 • jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą,
 • godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię,
 • jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło,
 • cechuje się postawą godną naśladowania.
 1. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:
 • rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • ma liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieprzekraczającą 10 godzin lekcyjnych,
 • włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy,
 • wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
 • jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów,
 • nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń,
 • nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.
 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:
 • ma pozytywny stosunek do nauki,
 • wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,
 • na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań,
 • liczba jego godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych,
 • nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów,
 • sporadycznie spóźnia się na zajęcia,
 • nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela,
 • nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych,
 • poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia),
 • nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,
 • wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego środowisku,
 • nie popadł w konflikt z prawem,
 • przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni,
 • ubiera się w sposób niebudzący zastrzeżeń,
 • nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły),
 • reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
 1. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go w szczególności przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
 • wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 • uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów,
 • liczba jego godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych),
 • wagaruje,
 • spóźnia się na zajęcia,
 • nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych,
 • charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny,
 • wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych,
 • niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów,
 • jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami,
 • nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
 1. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go w szczególności przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
 • uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni,
 • ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych),
 • swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia,
 • dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych,
 • świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów,
 • naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych,
 • zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

 

Rozdział 10

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów

 • 80.
 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
 2. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.
 3. Dla uczniów z Ukrainy w oddziałach ogólnodostępnych oraz w oddziałach przygotowawczych uzgadnia się następujące zasady ustalania ocen w klasyfikacji rocznej i końcowej w odniesieniu do przedmiotów, na które uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym:
  • podstawę oceny klasyfikacyjnej i rocznej stanowią sprawdzone i ocenione prace ucznia dotyczące wymagań bieżących oraz odpowiedzi ustne ucznia,
  • ocenę wystawia nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę opanowanie wiedzy i umiejętności wskazanych w szczegółowych kryteriach do prac oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki jego sytuacji,
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, w których uczeń nie uczestniczył, ustala nauczyciel przedmiotu na podstawie zadań lub mini projektu uzgodnionego z uczniem. Efekty prac pisemnych lub informacje o odpowiedziach ustnych przechowywane są zgodnie z zasadami opisanymi dla egzaminów klasyfikacyjnych w odrębnych przepisach.
 • 81.
 1. Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.
 2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:
 • nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 • w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu trzy prace klasowe,
 • zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych,
 • prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego;
 • z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone,
 • sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi na lekcji i jego rodzicom, na wyraźną prośbę rodzica.
 1. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty ( tabela 1 i 2):

Tabela 1: Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

Ocena

Praca klasowa

niedostateczna

od 0 do 30% możliwych punktów

dopuszczająca

od 31 do 50% możliwych punktów

dostateczna

od 51 do 75% możliwych punktów

dobra

od 76 do 90% możliwych punktów

bardzo dobra

od 91 do 100% możliwych punktów

celująca

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.

Tabela 2: Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów - dla uczniów posiadających dostosowanie wymagań

Ocena

Praca klasowa

niedostateczna

od 0 do 20% możliwych punktów

dopuszczająca

od 21 do 40% możliwych punktów

dostateczna

od 41 do 65% możliwych punktów

dobra

od 66 do 80% możliwych punktów

bardzo dobra

od 81 do 100% możliwych punktów

celująca

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.

 • 82.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia z obu półroczy i stanowić podstawę jego promocji.
 2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.
 3. Ocena celująca jest wystawiana za uzyskanie 100% i poprawne rozwiązanie dodatkowego zadania oznaczonego tzw. „gwiazdką” (*).

 

DZIAŁ VII

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Prawa i obowiązki ucznia

 • 83.
 1. Uczeń ma prawo do:
 • wiedzy o przysługujących mu prawach,
 • kształcenia, wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych,
 • zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole,
 • zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania,
 • odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia,
 • zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły,
 • opieki wychowawczej,
 • swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób,
 • rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych,
 • jawnej i umotywowanej oceny,
 • czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek,
 • opieki zdrowotnej,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich,
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole,
 • bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 • uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy,
 • wsparcia ze strony nauczycieli w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym,
 • udziału w konkursach i olimpiadach,
 • pomocy materialnej w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej,
 • przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
 • reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 • ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.,
 • równego traktowania.
 1. Do obowiązków ucznia należy:
 • przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego,
 • systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności,
 • odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o porządek i ład w klasie i szkole,
 • szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób,
 • dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości,
 • noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego,
 • szanowanie symboli państwowych i szkolnych,
 • aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym,
 • wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć,
 • przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo,
 • usprawiedliwianie nieobecności, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, w ciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły,
 • zgłaszanie wychowawcy swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni,
 • odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.
 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
 • bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu,
 • współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału,
 • dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela,
 • korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela,
 • wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela,
 • korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami,
 • przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
 1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w u dyrektora szkoły, a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.
 2. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w § 5 ust. 4 uczeń lub dziecko ma prawo do realizacji odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość oraz bieżącego monitorowania swoich postępów.
 3. Uczeń jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach, oddawania prac w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 4. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość uczeń potwierdza swoje uczestnictwo w zajęciach poprzez:
 • zalogowanie się do aplikacji Teams lub do dziennika elektronicznego Librus,
 • uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 44c,
 • odbieranie wiadomości,
 • zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym,
 • wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę do oceny pracy ucznia,
 • podejmowanie aktywności określonej przez nauczyciela potwierdzającej zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.
 1. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach następuje poprzez:
 • zalogowanie się do aplikacji Teams lub dziennika elektronicznego Librus,
 • uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 44c,
 • odbieranie wiadomości przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i potwierdzenie zapoznania się z przesłanym materiałem edukacyjnym,
 • wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.
 1. Potwierdzanie uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunków technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki.
 2. W przypadku uczniów i dzieci (bez dostępu do Internetu), o których mowa w 44b ust. 1, ich obecność potwierdzana jest poprzez:
 • odbierane wiadomości,
 • zapoznanie się z przesłanym materiałem,
 • wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy ucznia lub dziecka.

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 • 84.
 1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
 • zapoznaje się z opinią stron,
 • podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona,
 • w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły,
 • jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.
 1. W przypadku gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy:
 • zapoznają się z opinią stron,
 • podejmują działania mediacyjne ze stronami w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona,
 • jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
 1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
 2. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 3. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 • 85.
 1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzącymi uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:
 • pochwałę wychowawcy oddziału,
 • pochwałę dyrektora szkoły udzieloną na forum klasy lub szkoły,
 • pochwałę pisemną dyrektora szkoły,
 • list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia,
 • nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego,
 • nagrodę rzeczową,
 • nadanie tytułu „Najlepszy absolwent”,
 • nadanie tytułu „Najlepszego sportowca-absolwenta”,
 1. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
 • wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy, jak i wpływać mobilizująco na innych,
 • w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień, stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia,
 • dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.
 1. Tytuł „Najlepszy Absolwent” przyznaje rada pedagogiczna (wg ustalonego regulaminu - zał. nr 5 do statutu) uczniowi, który wyróżnił się w ciągu całego okresu pobytu w szkole wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty.
 2. Tytuł „Najlepszego sportowca-absolwenta” przyznaje rada pedagogiczna a wniosek nauczyciela wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 7-8, otrzymują od dyrektora szkoły dyplom i/lub pamiątkową statuetkę.
 • 86.
 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
 2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, w tym w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw, rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
 3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 • wychowawca oddziału,
 • pedagog szkolny,
 • opiekun samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
 2. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

 

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

 • 87.
 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:
 • upomnienia wychowawcy oddziału,
 • nagany wychowawcy oddziału,
 • upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi, w obecności rodziców ucznia ( spisanie kontraktu w obecności ucznia, dyrektora, pedagoga, wychowawcy i rodziców),
 • nagany dyrektora szkoły udzielonej indywidualnie uczniowi w obecności rodziców wraz z potwierdzeniem pisemnym nagany.
 • Przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 1. Konsekwencjami poszczególnych upomnień i nagan mogą być:
  • pozbawienie ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
  • pozbawienie ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej funkcji),,
  • pozbawienie uczestnictwa w imprezach szkolnych,
  • zobowiązanie ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, a zwłaszcza do:
 2. naprawienia wyrządzonej szkody,
 3. wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
 4. uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
 5. przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.
 1. W przypadku demoralizacji nieletniego, polegającej w szczególności na:
 • naruszeniu zasad współżycia społecznego,
 • popełnieniu czynu zabronionego,
 • systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego,
 • używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia,
 • włóczęgostwie,
 • uprawianiu nierządu,
 • udziale w grupach przestępczych,

dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

 1. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję w przypadkach, gdy:
 • rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły,
 • uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji,
 • szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów,
 • dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
 1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.
 2. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
 • lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych,
 • nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,
 • braku dbałości o zdrowie własne i kolegów,
 • niszczenia mienia szkoły,
 • niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach,
 • fałszowania dokumentów,
 • nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.
 1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.
 2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
 3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
 4. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę traktowane winny być na korzyść obwinionego.
 5. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom bądź niszczy mienie w sali, w której odbywa zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą, tj. wyjściach do kina, teatru, lub prawa do zorganizowania wycieczki.
 6. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:
 • wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:
 1. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,
 2. drobne uchybienia natury porządkowej, np. brak stroju sportowego, przyborów itp.,
 3. spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
 4. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,
 5. przerzucanie winy na innych,
 6. okłamywanie nauczycieli, pracowników szkoły,
 7. samowolne opuszczanie lekcji,
 8. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 9. używanie telefonu w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela,
 • wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
 1. samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia,
 2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano,
 3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,
 4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób,
 5. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,
 6. opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć,
 7. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela,
 8. fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć.
 9. stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy,
 • dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze,
 • dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
 1. mimo wcześniejszego ukarania naganami popełnia ponownie takie same wykroczenia,
 2. którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,
 3. dopuszcza się kradzieży,
 4. opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,
 5. narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole,
 6. znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej,
 7. powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,
 8. wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,
 9. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku:
 • gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych, tj. upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej,
 • używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 • agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 • umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych,
 • kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu,
 • fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen,
 • zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, w szczególności stosowania wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań,
 • innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.
 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły. Odwołanie może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

 

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

 • 88.
 1. W przypadku gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze, a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do kuratora oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
 3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony; może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.
 4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.
 5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
 6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
 7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

 

DZIAŁ VIII

ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 89.
 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 3 - 6-letnich. Za organizację i działalność oddziału przedszkolnego odpowiada dyrektor szkoły, o którym mowa w § 8.
 2. Oddział przedszkolny funkcjonują przez cały rok szkolny, nie dotyczą ich ferie, przerwy świąteczne oraz dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidziane w szkole podstawowej.
 3. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zadania oddziału przedszkolnego i sposoby ich realizacji ustala się w rocznym programie pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału przedszkolnego oraz w miesięcznych planach pracy..
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rytm dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia i rytm dnia danej grupy umieszcza się w dzienniku zajęć grupy i podaje do wiadomości rodziców.
 6. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest nauka religii na wniosek rodziców, na mocy odrębnych przepisów; czas trwania zajęć z religii nie może przekraczać 30 minut. Naukę religii włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego. Dzieci nie korzystające z nauki religii mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 7. W oddziale przedszkolnym w ramach podstawy programowej organizuje się w formie zabawy zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (językiem angielskim). Działania przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym realizowane są w ramach programu wychowania przedszkolnego.
 8. Wybór języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, jest uzależniony od języka obcego nowożytnego, jaki jest nauczany w szkole podstawowej.
 9. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się zgodnie z zasadami naboru obowiązującymi w szkole.
 2. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący.
 3. Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły, o której mowa w § 9.
 4. Do rady rodziców szkoły, o której mowa w § 11, wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych oddziałów przedszkolnych.
 • 90.
 1. Nauczanie, wychowanie i opieka udzielane są przez oddział przedszkolny nieodpłatnie w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rozdział 2

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 • 91.
 1. Oddział przedszkolny realizuje zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe, a w szczególności:
 • wspiera wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspiera aktywność dziecka, podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji, oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dba o zdrowie psychiczne, co jest realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnie do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowanie, majsterkowanie, planowanie i podejmowanie intencjonalnego działania oraz prezentowanie wytworów swojej pracy,
 • współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreuje, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacje prowadzące do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematycznie uzupełnia, za zgodą rodziców, realizowane treści wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematycznie wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Oddział przedszkolny prowadzi pracę pedagogiczną według podstawy programowej określonej przez MEiN oraz opracowanych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających:
 • odmienną aktywność poznawczą dziecka,
 • twórczą aktywność dziecka integrującą różne obszary edukacyjne,
 • stopniowe nabywanie umiejętności czytania, pisania oraz matematycznego myślenia,
 • podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na jego możliwościach i wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci i nauczyciela.
 1. Oddział przedszkolny podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju.
 2. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
 3. Nauczyciele zaspokajają potrzeby rozwojowe dzieci w oddziale przedszkolnym poprzez dobrze zorganizowaną zabawę, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 4. Organizowane zajęcia kierowane uwzględniają możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystuje się każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez dziecko.
 5. W oddziale przedszkolnym dziecko poprzez zabawę poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Dziecko przygotowuje się do nauki.
 6. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 7. Dziecko w oddziale przedszkolnym otrzymuje pomoc w rozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia.
 8. Zabawa, nauka i wypoczynek w oddziale przedszkolnym oparte są na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 9. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, niezbędnych do rozpoczęcia nauki w szkole, oraz na rolę poznawania wielozmysłowego.
 10. Przestrzeń edukacyjna w oddziale przedszkolnym wpływa na aktywność wychowanków. W salach oddziału przedszkolnego zorganizowane są stałe kąciki zainteresowań: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy, oraz czasowe kąciki zainteresowań związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy oddziału przedszkolnego.
 11. Elementem przestrzeni edukacyjnej oddziału są zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, do utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów.
 12. Dzieciom w oddziale przedszkolnym umożliwia się celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie).

Rozdział 3

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

 • 92.
 1. W oddziale przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, na podstawie Karty Nauczyciela.
 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności:
 • odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci,
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,
 • planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego,
 • współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,
 • prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu dzieci,
 • otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości,
 • współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
 • organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania indywidualne, w miarę potrzeb, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • systematycznie informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
 • opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

Rozdział 4

Bezpieczeństwo dzieci w oddziałach przedszkolnych

 • 93.
 1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiedzialni są dyrektor szkoły, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły.
 3. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza oddziałem w następujący sposób:
 • są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • każdorazowo kontrolują miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnie, łazienki, place zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
 • opuszczają oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informują go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 • mogą opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wówczas, gdy zapewnią w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi im dziećmi,
 • udzielają natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna; powiadamiają dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. o temperaturze,
 • nie stosują wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach,
 • ich obowiązkiem jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ruchu drogowego.
 1. Dyrektor szkoły zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie szkoły i poza nią poprzez:
 • realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie,
 • przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale,
 • zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza teren szkoły,
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci,
 • dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty,
 • ogrodzenie terenu ogrodu,
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 1. W swoich działaniach szkoła stosuje obowiązujące przepisy bhp i przepisy przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
 • dokonywanie kontroli sal oddziałów przedszkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
 • znakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
 • umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji oddziałów przedszkolnych,
 • opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych,
 • umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 

Rozdział 5

Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym

 • 94.
 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, o którym mowa w § 16.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 3. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 minut.
 4. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. O liczbie opiekunów decyduje dyrektor szkoły.
 5. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli lub specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ramowy rozkład dnia zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych i ustalany jest przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej.
 6. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny wykorzystuje:
 • sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,
 • łazienki dziecięce,
 • szatnie dla oddziałów przedszkolnych,
 • salę gimnastyczną szkoły,
 • gabinety specjalistów (logopeda, psycholog),
 • plac zabaw.
 1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z niezbędnym wyposażeniem, zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci na placu określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. W oddziale przedszkolnym organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Koszty wycieczek pokrywają rodzice dziecka.
 3. Oddział przedszkolny rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach, zarówno w budynku szkoły, jak i na świeżym powietrzu.
 • 95.
 1. W oddziałach przedszkolnych organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w § 21.
 2. W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii praca oddziałów przedszkolnych, w tym zajęcia rewalidacyjne i wychowawcze, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że oddziały przedszkolne funkcjonują w stacjonarnej formie. Zasady organizacji zajęć określa dyrektor szkoły w oparciu o przepisy prawa z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 3. Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami (opiekunami prawnymi) również telefonicznie.
 4. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych). Przekazywane treści są dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

 

 

 

 

Rozdział 6

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

 • 96.
 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany:
 • przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej, odbywać wymagane szkolenia,
 • sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora szkoły; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
 • niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,
 • przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
 • dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,
 • udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,
 • niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,
 • zgłaszać dyrektorowi szkoły wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału przedszkolnego,
 • przestrzegać procedur obowiązujących w oddziale przedszkolnym i szkole, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola i postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 1. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

Rozdział 7

Wychowankowie oddziału przedszkolnego

 • 97.
 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 3–6 lat, do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.
 2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym,
 • szacunku dla swoich potrzeb,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,
 • rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych,
 • ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.
 1. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
 • słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,
 • szanować kolegów i wytwory ich pracy,
 • szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
 • sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
 1. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem do przedszkola. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizowane jest przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym na wniosek rodziców, do którego dołączone jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o konieczności objęcia dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor szkoły.
 4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.
 • 98.
 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
 • ustną pochwałą nauczyciela,
 • pochwałą do rodziców,
 • pochwałą dyrektora szkoły,
 • nagrodą rzeczową.
 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
 • ustną uwagą nauczyciela,
 • odsunięciem od zabawy na krótki czas,
 • odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
 • czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:
 • powiadomieniu dyrektora szkoły,
 • powiadomieniu rodziców dziecka,
 • spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,
 • skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,
 • innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.
 • 99.
 1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
 2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
 4. Jeżeli w okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w § 5 ust. 4 oddziały przedszkolne funkcjonują w trybie stacjonarnym, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa określonych przez dyrektora szkoły.
 • 100.
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola zgodnie z ramowym rozkładem dnia. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 3. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby wskazane przez rodziców,
 4. Rodzice są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.
 5. Do oddziału przedszkolnego nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do oddziału.
 6. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma upoważnienie od rodzica i posiada dowód osobisty lub legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu placówki.
 7. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.
 8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 9. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 10. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor szkoły. Szkoła podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 11. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan rodzica odbierającego wskazuje, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.). Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji policję. Do przybycia policji dziecko pozostaje pod opieką szkoły.
 12. W przypadku odbioru dziecka przez rodziców lub osoby upoważnione po godzinie ustalonej przez harmonogram , nauczyciel zobowiązany jest do skontaktowania się telefonicznego z rodzicami dziecka.
 13. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt 9 podjęte zostaną następujące działania:
 • rozmowa wyjaśniająca dyrektora szkoły z rodzicami dziecka,
 • wystosowanie listu do rodziców dziecka,
 • wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka oddziału przedszkolnego.
 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 4. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować szkołę o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 5. W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 6. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do oddziału przedszkolnego w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.
 7. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 8. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 9. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z oddziału przedszkolnego w przypadku wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania z przedszkola podejmuje dyrektor szkoły.
 10. Dyrektor szkoły, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie oddziału przedszkolnego, może wprowadzić odrębne zasady i obostrzenia dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkola w sytuacji czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób.

 

Rozdział 8

Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego

 • 101.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359), a także z Konwencją o prawach dziecka, rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego,
 • przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,
 • rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa i stosowanej diety,
 • bezzwłoczne informowanie szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym,
 • zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca),
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez upoważnioną osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • przestrzeganie godzin pracy oddziału przedszkolnego,
 • zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,
 • zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,
 • kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do oddziału przedszkolnego,
 • uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego,
 • bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania,
 • śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.
 • 102.
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału i z planów miesięcznych w danym oddziale,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,
 • wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców,
 • zapoznania się ze statutem szkoły oraz innymi regulaminami obowiązującymi w szkole,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo,
 • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami,
 • dokonywania wyboru zajęć dodatkowych,
 • organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych i udziału w nich,
 • zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
 • 103.
 1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
 2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.
 3. Formy współpracy z rodzicami:
 • zebrania grupowe i zajęcia otwarte,
 • uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami, specjalistami, w zależności od potrzeb,
 • pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną,
 • tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,
 • informacje umieszczane na stronie internetowej.
 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny szkoła może zorganizować cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
 • obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanego z przebywaniem dzieci poza domem,
 • obserwowania stosowanych w oddziale przedszkolnym metod wychowawczych,
 • obserwowania dzieci w kontaktach grupowych,
 • oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal.
 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odpowiedniego odżywiania oraz odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 2. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności określone w § 5 ust. 4 monitorowanie postępów dziecka odbywa się na bieżąco, a wyniki obserwacji o postępach dziecka przekazywane są w formie informacji ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.
 3. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez oddział przedszkolny informacji w zakresie nauczania, wychowanie i opieki dotyczących ich dziecka szkoła nie pobiera żadnych opłat, bez względu na postać i formę przekazanych informacji.

DZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 104.
 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Statut został uchwalony dnia ………………………… r.
 3. Statut jest dostępny u dyrektora, w bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
 4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.
 5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
 6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.
 7. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

Dyrektor szkoły 

Zał. nr 1 do statutu szkoły

Pieczęć okrągła szkoły

Zał. nr 2 do statutu szkoły

Pieczęć nagłówkowa szkoły

Zał. nr 3 do statutu szkoły

Pieczęć Dyrektora  szkoły

Zał. nr 4 do statutu szkoły

 

                                                                                                              Korniaktów Północny, dn. ………………………

………………………………………….
         imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                               

………………………………………….
                                  adres                   

                              

…………………………………………..

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Korniaktowie Północnym

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z LEKCJIWYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proszę o zwolnienie córki/syna .…………………………………………………
ucznia klasy  ……… z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń wydanej przez lekarza w okresie od …………… do …………..….. .

....................................................................

     czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

            W przypadku zwolnienia z zajęć zwracamy się z prośbą o zwolnienie naszego dziecka z obowiązku obecności w szkole w czasie trwania lekcji WF, kiedy przedmiot ten jest na pierwszej lub ostatniej lekcji. Jednocześnie oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki/syna* poza terenem szkoły podczas lekcji WF.

……….…………………………………………

……….…………………………………………

(czytelne podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zwolnienie* w/w ucznia/uczennicy*: …………………………………….……………… z obowiązku uczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego; z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego **.

Korniaktów Północny, ………………………….                              …………………………………………………….

                                               data                                                                       podpis dyrektora szkoły

*niepotrzebne skreślić

**wybrać i zaznaczyć odpowiednie

Zał. nr 5 do statutu szkoły

Regulamin przyznawania nagrody - tytułu „Najlepszy absolwent”

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

w Korniaktowie Północnym

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Tytuł „Najlepszy Absolwent” jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia za całokształt osiągnięć w nauce oraz postawę uczniowską.
 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora szkoły.
 3. Nagrodą rzeczową dla „Najlepszego Absolwenta” jest statuetka.
 4. Nagroda finansowana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.
 5. Celem przyznawania nagrody „Najlepszy Absolwent” jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadania uznają uzyskiwanie wysokich wyników w nauce i wyróżniają się nienaganną postawą.
 6. Nagroda „Najlepszy Absolwent” jest formą wyróżnienia, docenienia oraz podziękowania za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.
 7. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce.
 8. Tytuł przyznaje się tylko jednemu uczniowi klasy VIII kończącemu Szkołę Podstawową nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

Kryteria wymagań:

 1. Uczeń kończący szkołę podstawową może otrzymać tytuł „Najlepszego Absolwenta” po spełnieniu następujących kryteriów:
 2. otrzymał ocenę wzorową z zachowania;
 3. uzyskał najwyższą średnią ocen z przedmiotów w klasie VIII, nie niższą niż 4,75;
 4. W przypadku identycznych średnich z ocen, jako kryterium rozstrzygającym będzie reprezentowanie szkoły w konkursach na szczeblu powiatowym i uzyskane na nich osiągnięcia lub wynik egzaminu ósmoklasisty.

Procedura przyznawania nagrody „Najlepszy Absolwent”:

 

 1. Wychowawca klasy VIII typuje ucznia spełniającego powyższe wymagania i przedstawia kandydaturę dyrektorowi szkoły.
 2. Wręczenie statuetki, jako nagrody rzeczowej za tytuł „Najlepszego Absolwenta” odbywa się podczas uroczystej akademii z okazji pożegnania klasy VIII w obecności nauczycieli, uczniów i rodziców.