Załącznik Nr 7

do Statutu Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym

      

REGULAMIN  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

Na podstawie art.42, 60 i 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496 z 1997r. , nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 z 1998 r.)                               

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły podstawowej w sali wyposażonej odpowiednio do realizacji zadań.

3. Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

 

§ 1.

 

1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym jest utworzony oddział przedszkolny dla dzieci 5 – 6 letnich, zwany dalej „zerówką”.

 

2. Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

3. Celem działania „zerówki”  jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 2.

1.  Zadania oddziału przedszkolnego:

 

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,

- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,

- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,

- indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;

b) zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

c) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

- organizowanie, na wniosek rodziców, bezpłatnej nauki religii,

- zapewnienie opieki dzieciom, które nie korzystają z nauki religii,

- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;

d) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;

e) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 

2. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:

 

a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;

c) zapewnienie równych szans;

d) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

e) motywowanie do osiągania celów;

f) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

g) rozwijanie wrażliwości moralnej:

- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,

- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,

- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;

h) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

i) rozbudzanie ciekawości poznawczej;

j) zachęcanie do aktywności badawczej;

k) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);

i) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.

 

3. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 Szczegółowe zasady:

a) dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,

b) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,

c) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,

e) dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,

f) nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,

g) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione,

h) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela.     

4. Do realizacji celów i zadań statutowych oddział przedszkolny posiada:

a) salę zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

b) pomieszczenia sanitarne

c) szatnię

d) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy.

         

§ 3.

 

ORGANIZACJA  PRACY  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

1.Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

 

2. Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 5 – 6 lat zgodnie z  obowiązującym w szkole Regulaminem Rekrutacji Dzieci.

 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

4. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w sali  szkolnej

 

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

6. Godzina zajęć w „zerówce” trwa 60 minut.

 

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

 

8. Organizację pracy „zerówki” określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

10. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.:

a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,

b) posiłków,

c) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.

 

11. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.

 

12. „Zerówka” czynna jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

13. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw świątecznych i wakacyjnych ustala Dyrektor Szkoły.

 

14.. Sposób dokumentowania zajęć określa Dz. U. Nr 23 z 2003r.

 

15. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

16. Do „zerówki” uczęszczają dzieci w wieku 5 i 6 lat.

 

17. Do zerówki w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Korniaktowie Północnym,

b) dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d) dzieci obojga rodziców pracujących

 

18. Dzieci przyjmowane są do „zerówki” na podstawie informacji z biura ewidencji ludności potwierdzającej stały meldunek na terenie obwodu Szkoły. W pozostałych przypadkach, warunkiem przyjęcia dziecka do zerówki jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 30 kwietnia danego roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.

 

19. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z „zerówki” może odbywać się na poniższych zasadach:

a) dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie),

b) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,

d) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.  W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko,

e) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,

f) rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z „zerówki” przez upoważnioną przez nich osobę,

g) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki,

h) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

i)  dziecko należy odebrać z oddziału do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z placówki. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,

j) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

20. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w sali szkolnej.

 

21. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

 

22. Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

 

23. Dyrektor szkoły może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dokonać skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do zerówki w przypadku braku stałego zameldowania w obwodzie szkoły :

a)   zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenia zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci,

b)  nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu.

 

24. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

25. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi.

 

26. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym

 

27. W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Korniaktowie Północnym.

 

28. Uchwalenie Regulaminu „zerówki” i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

29. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły podstawowej w sali wyposażonej odpowiednio do realizacji zadań.

 

§ 4.

1.      Do oddziału przedszkolnego przyprowadza się dzieci zdrowe.

2.       Nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków.

3.      W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły

4.      Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek lub innych rzeczy wartościowych.

5.      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za w/w rzeczy.

6.      Szkoła oferuje dziecku ciepły napój do własnego śniadania.

 

§ 5

 

          PRAWA  DZIECI

Dzieci mają prawo do:

1.      Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.

2.      Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej"

3.      Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.

4.      Poszanowania godności osobistej.

5.      Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6.      Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7.      Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

8.      Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płać, wiek, stan zdrowia, narodowość.

 

OBOWIĄZKI   DZIECI

§ 6.

Dzieci zobowiązane są do:

 Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

 Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

 Szanowania wytworów innych dzieci.

 Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

 Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.

 Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

 Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.

 Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

PRAWA   RODZICÓW

§ 7.

Rodzice mają prawo do:

 Poznania treści Statutu Szkoły

 Pełnej informacji dotyczącej dziecka.

 Kontaktu z Dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.

 Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole (szkołę).

 Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

 

Rodzice zobowiązani są do:

 

1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Dyrektora.

2. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi szkoły.

3. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez placówkę choroby dziecka.

4. Przestrzegania ustalonych terminów i rozmów indywidualnych z nauczycielami.

5. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania i wychowania.

6. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy dla rodziców bądź na drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego.

7. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.

8. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

9. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

10. Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 8.

1. Integralną częścią Regulaminu Oddziału Przedszkolnego jest Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz Regulamin Przyprowadzania i Odbierania  Dzieci.

2. Uchwalenie Regulaminu „zerówki” i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

3. W sprawach, które nie są uregulowane regulaminem, decyduje Dyrektor szkoły.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 1 września 2012 r.

5. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.

 

7. Mocą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 03 lipca 2011 roku zatwierdzono niniejszy regulamin.

Regulamin rekrutacyjny dzieci do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

 w Korniaktowie Północnym


Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.);

- Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232 );

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

 

§ 1.

 

Zasady rekrutacji

 

1.     Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat (tj. które z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ukończyły 5 lat) z obwodu szkolnego, a następnie w miarę posiadanych miejsc, dzieci z pozostałych obwodów.

 

2.     W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

§ 2.

 

Terminy

 

1.     Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzone są w ustalony odrębnie dzień pomiędzy 15 marca a 15 kwietniaw roku kalendarzowym w jakim dziecko rozpocznie obowiązek przygotowania przedszkolnego z dniem 1 września.

 

2.     Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym otrzymują powiadomienia (zaproszenia) do zapisu dziecka, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 3.

Procedury

 

1.     W ustalony dzień nauczyciel oddziału przedszkolnego lub dyrektor szkoły wypełnia wraz z Rodzicem dziecka ( prawnym Opiekunem) ustaloną kartę zapisu będącą załącznikiem do Regulaminu. Prawdziwość i kompletność danych potwierdza Rodzic ( prawny Opiekun ) własnoręcznym podpisem.

 

2.     Karta zapisu jest dokumentem potwierdzającym wolę zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole. Po zakończeniu zapisu odnotowywana jest informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia należy uzasadnić decyzję.

3.     Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

 

4.     W przypadku zmiany decyzji Rodziców, co do miejsca odbywania przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, Rodzice maja obowiązek poinformowania o zmianie decyzji do dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym odbywają się zapisy do oddziału przedszkolnego.§ 4.

 

 Informacje dodatkowe

1.     Rodzice dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego minimum dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko uczęszczanie do oddziału przedszkolnego otrzymują pisemną informację o materiałach, pomocach i wyposażeniu tzw. Wyprawce przedszkolaka na nowy rok szkolny.

 

2.     Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego rozpoczynają zajęcia wychowania przedszkolnego z dniem 1 września, a kończą zgodnie z ustalonym w Rozporządzeniu terminem zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.