Szkoła jest przyjazna uczniom.

- Promujemy  system  wartości przygotowujący do godnego życia w społeczeństwie oraz do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie,  pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do godnego życia w społeczeństwie

- Dajemy równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez  działania  lekcyjne i pozalekcyjne i stwarzamy możliwości do harmonijnego rozwoju oraz kreatywności zarówno wszystkich uczniów jak i nauczycieli

- Integrujemy środowisko szkolne i lokalne pobudzając aktywność na rzecz rozwoju szkoły i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku

- Podejmujemy akcje na rzecz pomocy potrzebującym

- Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku.

- Podejmujemy wszelkie działania, które zmierzają do wyeliminowania agresji,  jednocześnie promując zdrowy styl życia i wzbogacając swoją bazę

- Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

- W naszej szkole młody człowiek może odkrywać swe talenty i predyspozycje, poznaje smak sukcesów i  gorycz porażek, ale tym samym dojrzewa społecznie.