~ Szkoła  marzeń to taka, w której Uczniowie:

- mają poczucie swojej wartości,  rozwijają twórcze myślenie i kulturę wyrażania opinii;

- czują potrzebę chodzenia do szkoły, nie traktują tego jak przykry obowiązek;

- czują się w szkole bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;

- zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli;

- aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;

- darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców, pracowników oraz rodziców;

- w szkole i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, uczą się rozróżniać to co dobre i co złe, dokonywać samooceny;

- szanują każdą formę życia;

- rozwijają tolerancję, szacunek wobec myśli i poglądów innych ludzi;

- potrafią też z potrzeby serca pracować na rzecz społeczności szkolnej, a także dla własnej wsi i jej mieszkańców,

~ w której Rodzice:

- chętnie i czynnie uczestniczą w życiu szkoły i wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy;

- uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami, starając się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka. Sygnalizują o wszelkich negatywnych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły, jak i poza nią

- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły;

- współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,

~  w której Nauczyciele:

- stanowią dobrze wykształconą, fachową kadrę, nastawioną na poziom kształcenia i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji. Wdrażają do samodzielnego odkrywania i inspirują do nowych odkryć;

- uświadamiają uczniom przynależność do wspólnoty narodowej, kultywując polskie tradycje, poszanowanie duchowego mienia;

- są wrażliwi i życzliwi, troszcząc się o harmonijny rozwój każdego ucznia, są otwarci i kreatywni;

- szanują uczniów, nie naruszają ich godności osobistej, służąc uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów;

- potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia , zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata. Uczą myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego,

~ w której Dyrektor:

- sprawnie kieruje pracą szkoły;

- wykazuje się życzliwością, otwartością oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów;

- postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie;

- troszczy się o nauczycieli oraz uczniów;

- umie współpracować ze środowiskiem;

- uczy szacunku do historii Polski, ukazuje współczesne oblicze Ojczyzny, jednocześnie kultywując polskie i lokalne obyczaje;

- ułatwia start w dorosłe życie, wyposażając go w gruntowną wiedzę ogólną;

- uświadamia uczniom potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy;

- uczy wiary we własne siły.