REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM

 

Podstawę opracowania regulaminu stanowią aktualne przepisy prawne zawarte w:

1. Rozporządzeniu MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dziennik Ustaw nr 65 z dnia 17 sierpnia 1992r.)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiacych się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. RP nr 57 z dnia 6 maja1997 r.)

3.      Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 r. W sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. MEN.97.

4.      Ustawa z dnia 29 stycznia 1997 roku "O usługach turystycznych" (Dz. U.97.133.884.)

5.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku r. "prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 97.98.602)

Regulamin zawiera:

¦ zasady ogólne

¦ rodzaje wycieczek

¦ zadania kierownika wycieczki

¦ obowiązki opiekunów

¦ finansowanie wycieczki

¦ udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

¦ dokumentacja wycieczki

¦ zasady organizacji wycieczki

¦ postanowienia końcowe

§ 1. Zasady ogólne

 

1.      Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

 

2.      Organizowane przez szkołę formy krajoznawstwa i turystyki mają na celu:

·         poznawanie kraju

·         poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

·         wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

·         upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

·         podnoszenie sprawności fizycznej,

·         upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,

·         przeciwdziałanie patologii społecznej,

·         poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

 

3.      Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4.      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

5.      Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.

 

6.      Dla klas IV – VI szkoły podstawowej powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe i turystyczno – krajoznawcze na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju.

 

7.      W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

8.      Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

9.      Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

10.  Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

¦ celu,

¦ trasie,

¦ harmonogramie,

¦ regulaminie

 

11.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 

Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

> nazwę kraju,

> czas pobytu,

> program pobytu,

> imię i nazwisko kierownika i opiekunów,

> listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL

> obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne,

> listę z numerami ambasad

 

15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

§ 2. Rodzaje wycieczek

 

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

¦ wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania , w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

¦ wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

¦ imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

¦ imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym takie jak: złazy, spływy, zloty, rajdy,

¦ imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

 

§ 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie

 

1.      Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły sposród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 

2.      Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

? ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

? jest instruktorem harcerskim,

? posiada uprawnienia przewodnika turystycznego lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

 

4.      Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

 

6.      W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden powinien być nauczycielem.

 

6.      Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

7.      

                                       § 4.      Zadania kierownika wycieczki

 

1.      Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

·         opracowuje program i harmonogram – wycieczki lub imprezy,

·         opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

·         zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

·         zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

·         określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

·         nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

·         organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

·         organizuje podział zadań wśród uczestników,

·         dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

·         dokonuje podsumowania, oceny, i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ 5. Obowiązki opiekuna

 

1.      Opiekun w szczególności:

* sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

* współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

* sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

* nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

* wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 6. Finansowanie wycieczek

 

1.      Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki lub imprezy,

2.      Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub innych źródeł.

3.      Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani sa do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce , a następnie deklarację te wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie z tego tytułu powstały.

5.      Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

6.      Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

7.      Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.      Dowodami finansowymi sa przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki te nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

§ 7. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

 

1.      Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

 

2.      Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym

 

`        § 8. Dokumentacja wycieczki

 

1.      Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.

 

2.      Trzy egzemplarze listy uczestników.

 

3.      Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 2.

 

4.      Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 3.

 

5.      Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/

 

6.      Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 

7.      Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1-5 winna być złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

 

§ 9. Zasady organizacji wycieczek

 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

> jeden opiekun na 8 uczestników przy przejazdach kolejowych,

> jeden opiekun na 5 uczestników na szlakach w Tatrach,

> jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach,

> jeden opiekun na 20 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły,

> jeden opiekun na 15 osób, przy wyjściu lub wyjeździe autobusem poza miejscowość , która jest siedzibą szkoły,

> jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,

> jeden opiekun na 5 osób na wycieczkach wysokogórskich,

> jeden opiekun na wycieczkach rowerowych

 

2. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie ( do wysokości 600 m.n.p.m. : Pogórze, Góry Świętokrzyskie), mogą być organizowane dla uczestników od 12 lat, przy uwzględnieniu 3-5 godzin dziennego marszu.

3. Wycieczki górskie ( o wysokości ponad 600 m n.p.m. : Beskidy, Sudety), mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę turystyczną np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów.

4. Organizując wycieczki autokarowe do dużych miast , teatrów, muzeum, pomników kultury – nie musi się brać pod uwagę wieku uczestników. Uwzględnić należy relację pomiędzy poziomem umysłowym, inteligencją ucznia a tematem do realizacji podczas wycieczki.

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 metrów. Przerwa miedzy grupami co najmniej 100 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.

6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udając się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieka rodziców.

7.      Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

8.      Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

9. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

10. Udział uczniów w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

 

11.  Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

12. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

13. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

14.  W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia.

0 miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy: policję, dyrektora szkoły, rodziców.

0 szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, :zawiadamiamy: GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

15. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych maja obowiązek brać udział w zajęciach z klasa wskazaną przez dyrektora.

 

2.      Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

 

3.      Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

 

W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Załącznikami do regulaminu są:

 

Załącznik nr 1 – karta wycieczki

załącznik nr 2 – pisemna zgoda rodziców

załącznik nr 3 regulamin wycieczki dla uczniów

 

załącznik nr 3

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

 

Zachować się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 

Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 

Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 

Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 

Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 

Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 

Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 

W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 

Przestrzegać godzin ciszy nocnej.